Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGI Z LINIĄ KABLOWĄ PRZY UL. AKACJOWEJ W URAZIE. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGI Z LINIĄ KABLOWĄ PRZY UL. AKACJOWEJ W URAZIE. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGI Z LINIĄ KABLOWĄ PRZY UL. AKACJOWEJ W URAZIE.

(  zamieszczone w BZP w dniu 22.05.2013, nr ogłoszenia: 85845 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGI Z LINIĄ KABLOWĄ PRZY UL. AKACJOWEJ W URAZIE.

Wspólny Słownik Zamówień: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót, oraz projektu budowlanego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-07-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym: budowa oświetlenia drogowego słupowego w ilości co najmniej 10 szt.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku. Wykaz  realizacji zadań popartych referencjami. (minimum jedna referencja).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesanta do dnia 2013-06-07 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-05-22

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (156.9 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (77 KB)

03 Załącznik nr 2_ Wzór umowy (100.6 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (34.3 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (49.1 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (52.1 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (34.6 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (51.5 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (40.6 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekt (739.6 KB)

11 Załącznik nr 10_Przedmiar robót (29.6 KB)

12 Załącznik nr 11_Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych (107.8 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 156.89k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.96k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2__Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 100.56k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.29k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.1k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.15k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.65k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.46k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.59k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekt.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 739.61k Format: .rar Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.62k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Specyfikacja_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 107.8k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-05-22 15:52:57
Czas publikacji: 2013-05-22 15:52:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak