Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa witaczy drewnianych promujących miasto Oborniki Śląskie  

 

  

                                                                                             Oborniki Śląskie, dnia 05.06.2013 r.

        ZPPiO.271.6.2013

             (numer sprawy)                                                  

Zamawiający:

Gmina Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

- Wykonanie i dostawa witaczy drewnianych promujących miasto Oborniki Śląskie

 

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      oferta powinna być złożona na piśmie lub w formie elektronicznej na adres mailowy: maslej@oborniki-slaskie.pl

b)      ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)     ma obejmować całość zamówienia.

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Obornik Śląskich witaczy drewnianych, wykonanych z drewna sosnowego w kolorze kasztan, pokrytego impregnatem zabezpieczającym przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
o wymiarach zgodnych z załączonym projektem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Ilość witaczy uzależniona jest od kwoty zaproponowanej przez Wykonawcę.

Zamówienie obejmuje:

- wykonanie witaczy drewnianych z drewna sosnowego, głębokość daszku 40 cm, zgodnie z załączonym projektem;

 - wykonanie napisów na tablicy witaczy zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego,

- dostawa witaczy do gminy Oborniki Śląskie,

- wykonanie tablicy dwustronnej z nadrukiem (wjazdowa i wyjazdowa, z zastrzeżeniem, że mogą się różnić),

- opcja logo i liternictwa wykonana z folii odblaskowej,

- folia wodoodporna o przedłużonej gwarancji lub kolorowy wydruk wielkoformatowy zabezpieczony laminatem UV lub nadruk na płycie laminatowej o grubości minimum
6 mm,

- w przypadku zastosowania opcji folia wodoodporna o przedłużonej gwarancji, folię kleić na płycie laminatowej o grubości minimum 6 mm,

- szata graficzna i kolorystyczna ustalana indywidualnie z Wykonawcą po podpisaniu zlecenia (zawierająca min.: logo Gminy, nazwę gminy, adres strony internetowej gminy, napis np. „WITAMY” po stronie wjazdowej i „SZEROKIEJ DROGI” od strony wyjazdowej”)

- udzielenie gwarancji na dostarczone produkty - minimum 24 miesiące,

- zamówienie nie obejmuje montażu witaczy oraz wykonania projektu graficznego,

-  towar ma być w I – gatunku, fabrycznie nowy i wolny od wad,

- przedmiot niniejszego zamówienia powinien być wykonany z jak najwyższych jakościowo materiałów, z dbałością o jakość wykonania.

CPV 30195000-2 – Tablice

3.      Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.08.2013 r.

4.      Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

          cena –  100%

5.      Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      formularz propozycji wg załączonego wzoru,

b)      oświadczenie o spełnianiu warunków. 

6.      Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.
  • wszelkie koszty związane z realizacja usługi, w tym koszty dostawy.

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca i nie ulegnie zmianie po podpisaniu zlecenia.

7.      Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 8.      Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2013 r. do godziny 10.30, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, tj. w formie elektronicznej na adres maslej@oborniki-slaskie.pl lub pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1 w Punkcie Obsługi Interesanta.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 9.      Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Martyna Ostaszewska, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

Fax: 71/ 310 22 95.   

ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 Propozycja cenowa (39.2 KB)

- Załącznik nr 2 Projekt witacza (20.6 KB)

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (30.4 KB)

 

                                                                      Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich                           

                                                                                        mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 758
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-06-05 15:36:58
Czas publikacji: 2013-06-05 15:36:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak