Zapytanie ofertowe pn.: Przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbest i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2032” polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest 

 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.23.2015                                                                                        Oborniki Śląskie, 2015-04-27

                                                                                                                                                                                                                                                     

  Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.:

Przedsięwzięcie  związane z realizacją Programu usuwania azbest i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2032 polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2032” polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w mieście i gminie Oborniki Śląskie. Zadanie realizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ilość oraz lokalizacja przeznaczonych do usunięcia wyrobów zawierających azbest wynika
z deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie.

Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia wynosi około 163,63 Mg, w tym 101,88 Mg płyt azbestowo-cementowych falistych stanowiących element budynku oraz 61,75 Mg płyt azbestowo cementowych falistych zdeponowanych na posesji „luzem”. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest (miejscowość, ulica i numer domu oraz numer działki wraz szacowaną ilością na poszczególnych nieruchomościach) została przedstawiona w formie tabelarycznej jako załącznik numer 8.

Szczegółowy zakres prac:

1)      Postępowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo – cementowych dla budownictwa z terenu zadeklarowanych nieruchomości zlokalizowanych w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

2)      W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie budynków lub odbiór wyrobów zdeponowanych na posesji „luzem”, ich pakowanie załadunek transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów przeznaczonym do składowania tych odpadów oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);.

3)      Przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 z późniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr 3, poz. 20 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 roku, Nr. 8, poz. 31).

4) Ponieważ wskazana do usunięcia ilość wyrobów zawierających azbest jest oszacowana przez osoby składające deklaracje w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość usuniętego materiału może różnić się od ilości szacowanej. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo żadnych roszczeń, w tym także roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy ilość odpadów będzie różniła się od ilości szacowanej.

5) Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznania się w terenie z lokalizacją nieruchomości, na których występują wyroby zawierające azbest będące przedmiotem zamówienia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

6) Wykonawca przed rozpoczęciem prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwym organom określonym w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami). Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

7) Termin przeprowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia na poszczególnych nieruchomościach należy indywidualnie ustalić z właścicielem/ posiadaczem nieruchomości (termin dogodny dla właściciela/posiadacza nieruchomości). Niedopuszczalne jest wejście na teren nieruchomości w celu świadczenia usługi bez ustalenia terminu z właścicielem/posiadaczem nieruchomości. Kontakt (np. nr telefonu, e-mail lub in.) do właściciela/posiadacza nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy, w terminie wcześniej ustalonym z Zamawiającym.

8) Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji fotograficznej przedstawiającej obiekt, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub miejsce ich składowania przed demontażem i zebraniem oraz po wykonaniu prac. Oznacza to wykonanie dwóch zdjęć na jednej posesji. Dokumentację fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

9) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela/posiadacza nieruchomości w terenie po zdemontowaniu i zebraniu całości odpadów. Z czynności ważenia Wykonawca sporządza protokół, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 7) zawierający następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela/posiadacza nieruchomości od którego odbierane są odpady,

- adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów,

- datę ważenia odpadu;

- ilość odebranych odpadów w Mg.

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu systematycznie podczas realizacji zamówienia z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w dniu uzgodnionym z Zamawiającym. Drugi egzemplarz należy przekazać właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odpad jest odbierany.

10) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu - najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadu).

11) Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym

przez ostatnie trzy lata wykonywali prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w ilości nie mniejszej niż 163 Mg. Na potwierdzenie powyższego należy załączyć dokumenty poświadczające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych
w  załączniku WYKAZ USŁUG oraz załączonych referencji.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj.

posiadają techniczną możliwość dokonywania ważenia na terenie poszczególnych posesji usuniętych odpadów zawierających azbest (waga legalizowana).

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

III. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

                                                                                    Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:                                       

                                                                                 Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                    Cena badana

 

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi

 IV.   Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 V.      Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 06.05.2015 r. do godz. 10:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Przedsięwzięcie  związane z realizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2032 polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest”. 

VI.             Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Monika Wiszniowska

tel. (071) 310-35-19 w.434 e-mail: ochrona-srodowiska@oborniki-slaskie.pl

Oborniki Śląskie, dn. 27.04.2015 r.                                                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                                Henryk Cymerman           

ZAŁĄCZNIKI:

-Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (144.7 KB)

- Załącznik nr 2 Wzór umowy (140.2 KB)

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.3 KB)

- Załącznik nr 4 Wykaz  usług (21.5 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (35.3 KB)

- Załącznik nr 6 Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia (33.5 KB)

- Załącznik nr 7 Protokół potwierdzający wagę (27.3 KB)

- Załącznik nr 8 Wykaz nieruchomości (40.5 KB)

ZAPROSZENIE  (140 KB)

 


Liczba odwiedzin : 585
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-04-27 14:29:55
Czas publikacji: 2015-04-27 14:29:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak