Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – ETAP I 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – ETAP I
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – ETAP I

(  zamieszczone w BZP w dniu 19.06.2013, nr ogłoszenia: 117293 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Małgorzata Świrska -  inspektor ds budownictwa

tel. (71) 310-35-19 w. 437

2

  Monika  Wiszniowska - podinspektor ds. ochrony środowiska

tel. (071) 310 35 19 w. 434, 446

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – ETAP I

Wspólny Słownik Zamówień: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz projektu budowlanego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym:

1) budowa obiektów małej architektury betonowych i kamiennych,

2) budowa nawierzchni utwardzonych z kamieni naturalnych (kostka granitowa),

3) roboty instalacyjne z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych,

4) roboty instalacyjne z zakresu instalacji elektrycznych,

5) roboty związane z nasadzeniami i pielęgnacją zieleni.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami (co najmniej trzy)

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba do kierowania robotami ogólnobudowlanymi, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika budowy, co najmniej jedna osoba do kierowania robotami drogowymi, co najmniej jedna osoba do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji wod.-kan., co najmniej jedna osoba do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, oraz co najmniej jedna osoba do kierowania pracami zawiązanymi z nasadzeniami i pielęgnacją zieleni.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczeń Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ OSÓB

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: opłacający bez zwłok podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz zaświadczeń odpowiednich naczelników urzędu skarbowego.

 Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy 00/100 zł)

 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr punkt obsługi interesantów do dnia 2013-07-04 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-06-19

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (163.2 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (71.7 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (84.9 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (34.2 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (48.5 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (51.8 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (34.4 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (51.2 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (46.1 KB)

10 Załącznik nr 9_ Przedmiar robót (140.3 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt – opis (2.4 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt cz. rysunkowa 1 (4 MB)

13 Załącznik nr 12_Projekt cz. rysunkowa 2 (715.6 KB)

14 Załącznik nr 13_Projekt cz. rysunkowa 3 (1.9 MB)

15 Załącznik nr 14_Projekt cz. rysunkowa 4 (1.5 MB)

16 Załącznik nr 15_Projekt cz. rysunkowa 5 (1.4 MB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 163.22k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 71.74k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.94k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.21k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.52k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.83k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.39k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.24k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.06k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9__Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 140.3k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_-_opis.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.36M Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Projekt_cz._rysunkowa_1.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 4.04M Format: .rar Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_cz._rysunkowa_2.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 715.62k Format: .rar Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Projekt_cz._rysunkowa_3.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.88M Format: .rar Pobierz

15_Zalacznik_nr_14_Projekt_cz._rysunkowa_4.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.53M Format: .rar Pobierz

16_Zalacznik_nr_15_Projekt_cz._rysunkowa_5.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.4M Format: .rar Pobierz

Liczba odwiedzin : 652
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-06-19 11:59:34
Czas publikacji: 2013-06-19 11:59:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak