Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych 

 
  

Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych
Numer ogłoszenia: 122641 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Oborniki Śląskie do szkół specjalnych w Trzebnicy. - Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół i odwiezienie do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia, w dni nauki. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) - Transport odbywał się będzie na terenie Gminy Oborniki Śląskie i Gminy Trzebnica trasami wyszczególnionymi w rozkładzie jazdy autobusów przedstawionym przez Zamawiającego (wg załącznika Nr 10 do SIWZ). - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. - Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym osób niepełnosprawnych. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdami odpowiednio przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych z ilością miejsc zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. Pojazd przeznaczony przez wykonawcę do realizacji zleconego zamówienia, nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2002 roku. Pojazd musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewniać wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz odpowiednie urządzenia, ułatwiające osobom niepełnosprawnym swobodne i szybkie zajęcie miejsca w pojeździe. Wózek inwalidzki, z którego osoba niepełnosprawna zmuszona jest korzystać w trakcie podróży, musi być pewnie zamocowany do konstrukcji pojazdu. Wózki składane oraz inny sprzęt rehabilitacyjny, z którego korzystają przewożone osoby, muszą być dokładnie unieruchomione, by nie było możliwości przesuwania się tych sprzętów w trakcie ruchu pojazdu. Wnętrze pojazdu musi być wyposażone w sprawny system ogrzewania w okresie jesienno - zimowym oraz skuteczne przewietrzanie w porze wiosenno - letniej. - Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. - Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. - Szacunkowa liczba pasażerów: 20 osób dla linii nr 1 i 7 osób dla linii nr 2. Szczegółowa, imienna liczba dowożonych uczniów (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) oraz godziny kursów zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem każdego semestru. - Do rozliczenia usługi nie mogą być brane pod uwagę przebiegi (w km), wynikające z konieczności dojazdu z siedziby przewoźnika do miejsca rozpoczęcia zadań zleconych w harmonogramach dziennych (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz powrotu do jego siedziby po ich zakończeniu. Rozliczeniu w jakiejkolwiek formie, nie podlega również czas przerwy pomiędzy przewozem wykonywanym w godzinach rannych i przewozem powrotnym, realizowanym w godzinach popołudniowych. - Ilość przewożonych osób w okresie realizacji zamówienia może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. - Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany w sieci szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. - Szacunkowa łączna dzienna ilość kilometrów dla wszystkich tras (tj. przywozy i odwozy) wynosi: 240 km. - W ramach wykonywanego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna ogólnego, sprawującego nadzór nad przewożoną grupą osób niepełnosprawnych. Opiekun ten musi posiadać minimum sześciomiesięczne doświadczenie, w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. - Zadaniem opiekuna ogólnego, jest udzielanie czynnej pomocy osobom niepełnosprawnym, w bezpiecznym zajęciu miejsca w pojeździe, opieki podczas trwania podróży, przy opuszczaniu pojazdu po jej zakończeniu i przekazania przewożonej grupy dzieci, personelowi specjalistycznych placówek nauczania. - Przed rozpoczęciem drogi powrotnej po zakończonych zajęciach w specjalistycznych placówkach nauczania, obowiązkiem opiekuna jest sprawdzenie, czy wszystkie dowiezione rano osoby powracają do miejsc zamieszkania. W przypadku braku jakiejkolwiek osoby niepełnosprawnej, podróż powrotna nie może się rozpocząć, bez uzyskania wyjaśnienia tej sprawy przez personel placówki, któremu osoba niepełnosprawna została przekazana w kursie porannym. - W sposób szczególny traktowane być muszą osoby niepełnosprawne, korzystające z wózka inwalidzkiego. - Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany w sieci szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. - Rzeczywisty przebieg (w km) przewozów zrealizowanych tylko i wyłącznie na trasach określonych w harmonogramie dziennym, będzie podlegać rozliczeniu w skali miesięcznej. - Usługa będzie świadczona od 02.09.2013r. do 30.06.2015r. z uwzględnieniem ustawowych przerw w nauce..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-07-02 do godz. 9:55.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz koncesji na przewóz osób.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w szczególności zrealizowali lub są w trakcie realizacji w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, na rzecz podmiotu świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu drogowego przynajmniej jednej umowy świadczenia usług polegających na dowożeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do szkół co najmniej przez jeden rok szkolny. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz usług<.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - W zakresie niniejszego warunku Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, tj. odpowiednimi pojazdami spełniającymi warunki do przewozu osób niepełnosprawnych, z wyposażeniem określonym w opisie przedmiotu zamówienia. W razie awarii autobusu wykonawca musi dysponować autobusem zastępczym zapewniającym niezakłócony transport uczniów do szkoły i ze szkoły. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w formularzu >Wykaz sprzętu<.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi niezbędne, wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób oraz osobami pełniącymi obowiązki opiekuna ogólnego osób niepełnosprawnych z minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych w formularzu >Wykaz osób< oraz oświadczeniu, że wymienione w tym formularzu osoby posiadają wszystkie niezbędne, wymagane prawem uprawnienia. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć kopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: - posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia; - nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; - nie zalegają z opłacaniem podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ (163.4 KB)

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (89.3 KB)

- Załącznik nr 2 Wzór umowy (46.6 KB)

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.8 KB)

- Załącznik nr 4 Wykaz usług (83.2 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz sprzętu (53.9 KB)

- Załącznik nr 6 Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie (41.6 KB)

- Załącznik nr 7 Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia (33.1 KB)

- Załącznik nr 8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.2 KB)

- Załącznik nr 9 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (42.4 KB)

- Załącznik nr 10 Harmonogram dzienny (63.9 KB)

                                                                                                                                  BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                      mgr Sławomir Błażewski

 

Liczba odwiedzin : 629
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-06-24 14:50:32
Czas publikacji: 2013-06-24 14:50:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak