Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie projektów chodników w drogach wojewódzkich w miejscowościach: Zajączków, Pęgów, Golędzinów, Uraz 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Wykonanie projektów chodników w drogach wojewódzkich w miejscowościach: Zajączków, Pęgów, Golędzinów, Uraz 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Wykonanie projektów chodników w drogach wojewódzkich w miejscowościach: Zajączków, Pęgów, Golędzinów, Uraz.

(zamieszczone w BZP w dniu 28.06.2013, nr ogłoszenia: 127475 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie projektów chodników w drogach wojewódzkich w miejscowościach: Zajączków, Pęgów, Golędzinów, Uraz.

Wspólny Słownik Zamówień: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacja w ciągu ostatnich 3 lat od daty składania oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym: projekt chodnika wraz z odwodnieniem o długości 200mb.

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy  i informacji zawartych w załączniku. Wykaz realizacji zadań popartych np. referencjami (minimum dwie referencje).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-07-08 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-06-28

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (171 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (76.5 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy na prace projektowe (61.6 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.8 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz usług (47.8 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób i podmiotów (49.5 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.9 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (50.9 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (44.8 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1) odpowiedzi_zapytanie 1 (77.4 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 170.96k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.55k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy_na_prace_projektowe.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.59k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.75k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_uslug.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.76k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob_i_podmiotow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.53k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.95k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.95k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.83k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi_zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 77.37k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 636
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-06-28 14:12:04
Czas publikacji: 2013-06-28 14:12:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak