Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji w pasie drogi gminnej 

 

 Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji w pasie drogi gminnej

 

 

Herb

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji w pasie drogi gminnej urządzeń lub zjazdu

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń – do pobrania

 

lub:

 

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu  – do pobrania

 

2. 2 szt. projektu (w skali 1:500) – część kartograficzna

 

3. Wypis z rejestru gruntów objętych uzgodnieniem

 

4. Oryginał pełnomocnictwa jeżeli właściciel nieruchomości nie występuje osobiście (wnioski z kserokopiami pełnomocnictw nie są rozpatrywane.)

 

5. Potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo jeżeli wymagana (wnioski bez opłaty kiedy wymagana, nie są rozpatrywane)

 

 

 

Opłaty:

 

1. Zgodnie z pkt 44 w części III Wykazu Przedmiotów Opłaty Skarbowej mówiącym o opłatach za wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie Skarbowej, wydanie decyzji na lokalizację zjazdu w pasie drogowym obciążone jest opłatą w wysokości 82 zł. Powyższa kwota powinna zostać wpłacona na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, Bank Spółdzielczy 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016 z dopiskiem opłata za decyzję lokalizacyjną zjazdu.

 

 

 

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Art. 6, od momentu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej kwocie 17 zł, którą należy wpłacić ma rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr: 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016. Z ww. opłaty zwolnione są pełnomocnictwa  udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu, poświadczenia notarialne oraz gdy mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Punkt Obsługi Interesanta (parter budynku A Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Do 30 dni. W skomplikowanych przypadkach do 65 dni.

 

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu  za pośrednictwem Burmistrza  Miasta Oborniki Śląskie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Inwestycji i Remontów

 

Podinspektor ds. dróg Michał Haberka

 

pok. nr 9, tel. 310 35 36

 

 

 

Podstawa prawna:

 

-art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

-Lokalizacja zjazdów: art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8 oraz art. 29 ust. 1, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

 

-Lokalizacja urządzeń: art. 39 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

 

Załączniki

wniosek_o_uzgodnienie_projektu_sieci_przylacza.doc

Data: 2017-08-17 14:26:26 Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

HERB_DO_BIP.jpg

Data: 2017-08-17 14:26:26 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 1236
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2011-07-29 11:33:33
Czas publikacji: 2017-08-17 14:26:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak