Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych 

 

  

Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 140469 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych. - Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół i odwiezienie do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia, w dni nauki. Organizacja roku szkolnego uregulowana jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) - Transport będzie odbywał się na terenie Gminy Oborniki Śląskie i Gminy Prusice trasami wyszczególnionymi w rozkładzie jazdy autobusów przedstawionym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. Zamawiający przewiduje łącznie 7 tras, tj.: - Szkoła Podstawowa w Osolinie; - Szkoła Podstawowa w Urazie; - Szkoła Podstawowa w Pęgowie; - Gimnazjum w Pęgowie; - Gimnazjum w Obornikach Śląskich; - Szkoła Podstawowa nr 2
w Obornikach Śląskich; - Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich; - Wykonawca powinien tak zaplanować trasy przejazdu, aby dzieci dotarły do szkoły nie wcześniej niż 30 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Godziny rozpoczęcia zajęć w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich: - rozpoczęcie 8.00, odwozy: 1 kurs 13.30, 2 kurs 15.10 - kierunek Kowale - Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich: - rozpoczęcie 8.00, odwozy: 1 kurs: po 13.30, 2 kurs po 15.10 - Szkoła Podstawowa w Osolinie: - rozpoczęcie 8.00, odwozy: od poniedziałku do czwartku: 1 kurs 12.40 - Bagno i pozostałe; 2 kurs 14.30 - Borów, Brzeźno, Bagno; w piątki 1 kurs 12.40 - Bagno i pozostałe, 2 kurs 13.30 - Wielka Lipa i Rościsławice, 13.30 - Bagno i pozostałe - Szkoła Podstawowa
w Urazie: - rozpoczęcie 8.00, odwozy: 1 kurs 14.30 - Lubnów, Raków, 2 kurs 15.00 - Rościsławice - Gimnazjum w Pęgowie: - rozpoczęcie 8.00, odwozy: 1 kurs: 12.50, 2 kurs: 14.40 - Gimnazjum w Obornikach Śląskich: - rozpoczęcie 7.30, odwozy: 1 kurs 14.05, 2 kurs: po godzinie 15. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc
w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. - Szczegółowa, imienna liczba uczniów, dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) oraz godziny kursów zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez dyrektorów szkół przed rozpoczęciem każdego semestru. Ponadto nabywanie biletów będzie regulowane comiesięcznie poprzez złożenie przez dyrektora każdej ze szkół imiennego zapotrzebowania składanego do 20-ego dnia każdego miesiąca i może ulegać zmianom. - Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji zamówienia może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia liczby dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. - Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie zestawienia biletów miesięcznych. - Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany w sieci szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. - Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu 1/2 biletu (tj. bilet do szkoły lub ze szkoły), jednak jest to rozwiązanie wariantowe i przy szacowaniu wartości zamówienia Wykonawca powinien skalkulować zakup całych biletów. - Szacunkowa łączna dzienna ilość kilometrów dla wszystkich tras (tj. przywozy i odwozy) wynosi: ok. 700 km. Ilość ta może ulec zmianie w zakresie do 15%. - Opiekę nad dziećmi w autobusie podczas dowozów zagwarantuje Wykonawca na podstawie odrębnej umowy podpisanej z opiekunem. - Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. - Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. - Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo
o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. - Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu; wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. - Wykonawca powinien skalkulować ilość potrzebnych autobusów w oparciu o dane dotyczące ilości dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości i godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych. Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie autobusu zastępczego w przypadku awarii. - Szacunkowa liczba uczniów objęta dowozem wynosi ok. 700 osób. Nazwa szkoły Łączna szacowana Miejscowości ilość dzieci dojeżdżających SP Osolin 1. Wielka Lipa - 21 osób 2. Osola - 11 osób 3. Morzęcin Mały - 8 osób 4. Brzeźno Małe - 3 osoby 5. Brzeźno - 7 osób 6. Borów - 2 osoby 7. Bagno - 38 osób 8. Rościsławice 21 9. Górowo - 3 osoby RAZEM: 111 os. SP Uraz 1. Rościsławice - 30 osób 2. Niziny - 5 osób 3. Raków - 3 osoby 4. Lubnów - 24 osoby RAZEM: 62 os. Gimnazjum Pęgów 1. Rościsławice - 10 osób 2. Oborniki Śl. - 44 osoby 3. Uraz - 30 osób 4. Raków - 10 osób 5. Kotowice - 15 osób 6. Golędzinów - 35 osób 7. Niziny - 5osób RAZEM: 149 os. SP Pęgów 1. Golędzinów - 38 osób 2. Kotowice - 38 osób 3. Zajączków - 18 osób 4. Oborniki Śląskie - 3 osoby 5. Uraz - 2 osoby RAZEM: 99 os. Gimnazjum Oborniki Śląskie 1. Jary - 3 os. 2. Borkowice - 2 os. 3. Kowale - 7 os. 4. Wilczyn - 9 os. 5. Bagno - 11 os. 6. Osola - 6 os. 7. Osolin- 17 os. 8. Rościsławice - 23 os. 9. Morzęcin Mały - 3 os. 10. Wielka Lipa - 14 os. 11. Piekary - 1 os. 12. Przecławice - 1 os. 13. Skokowa - 17 os. 14. Górowo - 4 os. 15. Borówek - 1 os. 16. Strupina - 2 os. 17. Borów - 4 os. 18. Brzezno - 3 os. RAZEM: 128 os. SP nr 2 Oborniki Śląskie 1. Borkowice - 1 osoba 2. Piekary - 5 osób 3. Wilczyn - 8 osób 4. Kowale - 14 osób 5. Lubnów - 6 osób 6. Nowosielce - 1 osoba RAZEM: 35 os. SP nr 3 Oborniki Śląskie 1. Lubnów - 23 osoby 2. Wilczyn - 28 osób 3. Borkowice - 10 osób 4. Nowosielce - 1 osoba 5. Rościsławice - 5 osób 6. Kowale - 9 osób 7. Przecławice - 1 osoba RAZEM: 77 RAZEM 661 os. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz koncesji na przewóz osób.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w szczególności zrealizowali lub są w trakcie realizacji w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, na rzecz podmiotu świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu drogowego przynajmniej jednej umowy świadczenia usług polegających na dowożeniu dzieci i młodzieży do szkół co najmniej przez jeden rok szkolny. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz usług<.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - W zakresie niniejszego warunku Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, tj. odpowiednimi pojazdami spełniającymi warunki do przewozu osób. W razie awarii autobusu wykonawca musi dysponować autobusem zastępczym zapewniającym niezakłócony transport uczniów do szkoły i ze szkoły. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy
   i informacji zawartych w formularzu >Wykaz sprzętu<.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi niezbędne, wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych w formularzu >Wykaz osób< oraz przygotowanemu przez Wykonawcę oświadczeniu, że wymienione w tym formularzu osoby posiadają wszystkie niezbędne, wymagane prawem uprawnienia. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć kopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: - posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia; - nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; - nie zalegają z opłacaniem podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz
  z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
  w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie pokój nr 24 lub pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ (171.7 KB)- na dostawę i usługi procedura uproszczona (171.7 KB)

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (84.6 KB)

- Załącznik nr 2 Wzór umowy (46 KB)

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.3 KB)

- Załącznik nr 4 Wykaz usług (84.3 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz sprzętu (53.2 KB)

- Załącznik nr 6 Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie (42.2 KB)

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.7 KB)

- Załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (42.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-07-11 13:27:38
Czas publikacji: 2013-07-11 13:27:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak