OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych 

 


 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(nr projektu: WNP-POKL 09.01.02-02-220/10)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: WNP-POKL 09.01.02-02-220/10). 

 

(zamieszczone w BZP w dniu 21.09.2011 r., nr ogłoszenia: 251327 - 2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Martyna Maślej -  pracownik administracyjny

tel. (71) 310 35 19 w. 420, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

  • w zakresie merytorycznym:

1

               

 

2

            

 

3

         

 

  4

               

 

5

 Renata Machnik, Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich:

e-mail: sp2oborniki@o2.pl, tel. (71) 310 21 56

 

Alicja Łukomska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich:

e-mail: sekretariatsp3obornikisl@wp.pl tel. (71) 310 14 81

 

Anna Brożyna-Radek, Szkoła Podstawowa w Osolinie:

e-mail: sposolin@wp.pl, tel. (71) 310 61 28

 

Lidia Hauke, Szkoła Podstawowa w Pęgowie:

e-mail: lidziah@op.pl  tel. (71) 310-74-19

 

 Wanda Górna, Szkoła Podstawowa w Urazie:

e-mail: szkola@uraz.net, tel. (71) 310 81 28

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oborniki-slaskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego w pokoju 24.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: WNP-POKL 09.01.02-02-220/10)

 

CZĘŚĆ I.: Dostawa różnych pomocy dydaktycznych

Wspólny Słownik Zamówień:

39162100-6 – pomoce dydaktyczne

 

CZĘŚĆ II.: Dostawa sprzętu multimedialnego

Wspólny Słownik Zamówień:

32322000-6   urządzenia multimedialne

38652100-1   projektory

32332100-0  dyktafony

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do formularza ofertowego)

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-10-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonali, tj. zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na:

- dostawie pomocy dydaktycznych - dla zadania częściowego nr 1

- dostawie sprzętu multimedialnego - dla zadania częściowego nr 2

do co najmniej dwóch różnych odbiorców. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w  załączniku WYKAZ DOSTAW oraz załączonych referencji o ich należytym wykonaniu, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr zadania częściowego

Nazwa kryterium

Waga

Max ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena  (C)

100 %

100  punktów

2

Cena  (C)

100 %

100  punktów

 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój
nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-10-03 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-09-22

                                                

                                                  BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                      -mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: SIWZ (169.4 KB)

Załącznik nr 2: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (171.5 KB)

Załącznik nr 3: Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków  (51.6 KB)

Załącznik nr 4: Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  (62.6 KB)

Załącznik nr 5: Załącznik nr 4 Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  (51.2 KB)

Załącznik nr 6: Załącznik nr 5 wzór umowy  (147.4 KB)

Załącznik nr 7: Załącznik nr 6 Wykaz dostaw (53.8 KB)

Załącznik nr 8: Załącznik nr 1 do formularza ofertowego  (460 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 251327-2011 (112.4 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 255827-2011 (88.8 KB)

Odpowiedzi na pytania do przetargu 1 (39 KB)

 


Liczba odwiedzin : 645
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-09-22 16:46:40
Czas publikacji: 2011-09-22 16:46:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak