ZAPYTANIE OFERTOWE Koordynator Projektu przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich” 

 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Koordynator Projektu przy realizacji zadania pn.
„Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

 

       Znak sprawy: BiF.271.9.2011                                                                          Oborniki Śląskie,  2011-10-07                                                                                                                                                                     

 

                                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE                                

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

1.    Zamawiający:

             GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

            ul. Trzebnicka 1

           55-120 Oborniki Śląskie


2.    Tytuł projektu: Koordynator Projektu przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy

  1. ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

 – Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Działanie  9.2 ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”.

 

Zadanie obejmuje modernizację budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich

 

Całkowita wartość projektu wynosi – 1 142 858,00 zł

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia:  

- Przedmiotem zamówienia jest usługa: pełnienie funkcji Koordynatora projektu
pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”.

- Do obowiązków Koordynatora Projektu należeć będzie koordynacja realizacji projektu zgodnie
z Umową o dofinansowanie Projektu „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7
w Obornikach Śląskich”
zawartą w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata  2007-2013 oraz zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.09.02-00-02-002/10 i rozliczenie projektu.

 

             Do szczegółowych obowiązków Koordynatora Projektu należeć będzie :

3.1     Koordynacja działań projektu i zapewnienie płynności ich realizacji;

3.2     Współpraca z pracownikami Gminy Oborniki Śląskie na etapie przygotowania, sporządzania
i przekazywania dokumentacji umożliwiającej rozliczenie finansowe etapów projektu (zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym);

3.3     Sporządzanie wniosków o płatność częściową i końcową wraz z niezbędnymi załącznikami, dokumentami i opracowaniami na czas trwania projektu;

3.4     Nadzór i doradztwo w zakresie zgodności działań struktury zarządzania projektem oraz realizacji projektu z aktualnymi dokumentami programowymi RPO WD  na lata 2007-2013;

3.5     Monitorowanie osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu, wynikających z przyjętych zapisów umowy o dofinansowanie.

 

4.      Termin realizacji zamówienia:  od podpisania umowy do 30.09.2012 r.;

5.      Kryterium oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Max ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena  (C)

100 %

100  punktów

 

 

 

 

        Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:

Pi (C) =      C min/Ci  • Max  (C)

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty badanej "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

6.  Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

- preferowane osoby posiadające doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów
   finansowanych ze środków Unii Europejskiej (dokument potwierdzający).

7.    Sposób przygotowania oferty:  

ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy BiF.271.9.2011 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Koordynator Projektu przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich” – nie otwierać przed 14-10-2011 godz. 955

8. Sposób dostarczenia oferty:

Oferty można składać osobiście, przesłać fax-em, maile-m oraz drogą pocztową.

9.    Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

       do dnia 14-10-2011 godz. 955 w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich – Punkt Obsługi
       Interesanta

10.    Osoby do kontaktu:  

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

            –  Martyna Maślej, Tel. 71 310 35 19, e-mail:  maslej@oborniki-slaskie.pl

            –  Katarzyna Jarczewska, Tel. 71 310 35 19, e-mail: kasiajarczewska@onet.eu

 

          Pełny tekst ogłoszenia - plik do pobrania  (118.5 KB)

11. Załączniki

          Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (90.5 KB)

          Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym (82 KB)

          Załącznik nr 3: Wzór umowy (71.5 KB)

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 721
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-10-07 15:15:31
Czas publikacji: 2011-10-07 15:15:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak