Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych

Gminy Oborniki Śląskie.

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 19/10/2011, nr ogłoszenia: 274351-2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Krystian Słomski - inspektor ds. remontów

tel. (71) 310-35-19 w. 448

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 - Olej opałowy

Zakres zamówienia: wg informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-05-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załączonej do oferty koncesji na obrót paliwami płynnymi.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacja w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 kompleksowych dostaw oleju opałowego w ilości co najmniej 100 000 litrów łącznie . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >WYKAZ DOSTAW<.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w tym dysponowaniem co najmniej dwoma, będącymi własnością Wykonawcy, pojazdami odpowiednimi do transportu oleju opałowego wyposażonymi w opatrzone świadectwami legalizacji urządzenia pomiarowe do pomiaru ilości paliwa.. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >WYKAZ SPRZĘTU<.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załączonej do oferty opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z terminem ważności min. do dnia realizacji niniejszego zamówienia, lub oświadczenie o przedłużeniu tej polisy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-10-28 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-19

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

ZAŁĄCZNIKI:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (150.9 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (76.8 KB)

03 Załącznik nr 1 do oferty_Harmonogram dostaw oleju opałowego (17.9 KB)

04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (87.2 KB)

05 Załacznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków (40.4 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz dostaw (41.1 KB)

07 Załącznik nr 6_Wykaz sprzętu (48.9 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (53 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (39.8 KB)

 

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 150.93k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.82k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_1_do_oferty_Harmonogram_dostaw_oleju_opalowego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 17.88k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.24k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.37k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_dostaw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.11k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Wykaz_sprzetu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.88k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.98k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.81k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 582
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-10-19 13:45:59
Czas publikacji: 2011-10-19 13:45:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak