ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 07/11/2011, nr ogłoszenia: 289557-2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Krystian Słomski - inspektor ds. remontów

tel. (71) 310-35-19 w. 448

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl/public/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

Wspólny Słownik Zamówień: 09111210-5 - Węgiel kamienny

Zakres zamówienia: wg załącznika nr 3a - Harmonogram dostaw paliw stałych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-04-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 2 dostaw paliw stałych do co najmniej dwóch różnych odbiorców.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w  załączniku WYKAZ DOSTAW.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-11-15 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-11-07

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (143.8 KB)

02 Załącznik nr 1_Opis warunków dostaw (41 KB)

03 Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (77.1 KB)

03a Załącznik nr 1 do oferty_Harmonogram dostaw paliw stałych (33.1 KB)

04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (101.2 KB)

04a Załącznik nr 1 do umowy (29.6 KB)

04b Załącznik nr 2 do umowy (29.4 KB)

05 Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków (40.5 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz dostaw (41.2 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (53.2 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (40 KB)

 

 

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 143.82k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Opis_warunkow_dostaw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.03k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 77.11k Format: .pdf Pobierz

03a_Zalacznik_nr_1_do_oferty_Harmonogram_dostaw_paliw_stalych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.06k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 101.24k Format: .pdf Pobierz

04a_Zalacznik_nr_1_do_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.59k Format: .pdf Pobierz

04b_Zalacznik_nr_2_do_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.37k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.5k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_dostaw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.25k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.2k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.98k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 621
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-11-07 11:09:40
Czas publikacji: 2011-11-07 11:09:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak