ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

 Znak sprawy: BiF.271.12.2011                                                               Oborniki Śląskie,  2011-11-10                                                                                                                              

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

 

1.    Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka
 55-120 Oborniki Śląskie

  

2.    Tytuł projektu:

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7

w Obornikach Śląskich”.

 Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Działanie  9.2 ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”.

 3.    Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) jedną jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 110 cm wys. x 130 cm szer. wraz
z konstrukcją (stelaż metalowy) oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi
do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić 350 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji (metalowe wsporniki)

2) jedną jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 25 cm wys. x 30 cm szer. mocowaną do ściany za pomocą kleju montażowego.

Zakres zamówienia obejmuje:

− zaprojektowanie tablic informacyjnych z blachy ocynkowanej, nadruku na folii I generacji, zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, (http://dolnyslask.pl/upload/RPO/szkolenia/100624_materialy_1a.pdf)

− zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących oraz stojaków,

− wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych, konstrukcji i słupków mocujących oraz stojaków,

− montaż tablic informacyjnych do konstrukcji mocujących,

− dostawę zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji inwestycji.

Tablica informacyjna powinna zawierać:

− zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

• logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

• herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk,

• logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WD pod adresem:  http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=550

− hasło promocyjne dla RPO WD: “Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska”,

− nazwę inwestycji,

− informację o całkowitej wartości projektu,

− informację o wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej,

− nazwę Beneficjenta,

− informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Tablica informacyjna musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*: 

 (według załącznika nr 5) 

 

Uwaga* - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia.

Napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny, trwały i odporny na działanie warunków atmosferycznych. Kolor tablicy powinien kontrastować z napisami w celu zachowania czytelności. Nie można stosować agresywnych kolorów tła dla tablicy.

4.    Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5.    Kryteria oceny ofert:

1)    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)    Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                 Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                   Cena badana

6. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania, transportu, montażu.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 7.    Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać do dnia 05 grudnia 2011 r.

 8.    Miejsce wykonania zamówienia:

Montaż tablicy informacyjnej na terenie posesji przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9.    Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy), (osobiście, pisemnie – listem, faxem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-11-17 do godz. 15:30.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. Znak sprawy: BiF.271.12.2011

10. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej http://bip.oborniki-slaskie.pl i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

11.  Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

  Katarzyna Jarczewska, Tel. 71 310 35 19, wew. 420
     e-mail: kasiajarczewska@onet.eu

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (59.7 KB)

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków (59.3 KB)

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (70.7 KB)

Załącznik nr 4: Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (58.8 KB)

Załącznik nr 5: Graficzne przedstawienie tablicy informacyjnej (341.4 KB)

Załącznik nr 6: Zaproszenie do składania ofert z logotypami (159.4 KB)

 

                      B U R M I S T R Z

                 -mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 674
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-11-10 14:02:01
Czas publikacji: 2011-11-10 14:02:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak