ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie jednorazowej usługi ogłoszeniowej w lokalnej prasie w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie jednorazowej usługi  ogłoszeniowej w lokalnej prasie
w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7
w Obornikach Śląskich”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

 Znak sprawy: BiF.271.13.2011                                                               Oborniki Śląskie,  2011-11-24                                                                                                                              

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

1.    Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

2.    Tytuł projektu:

Wykonanie jednorazowej usługi  ogłoszeniowej w lokalnej prasie w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7
w Obornikach Śląskich”
.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 

Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Działanie  9.2 ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa
w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”.

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  do dnia 12 grudnia 2011 r. jednorazowej  usługi ogłoszeniowej w gazecie o zasięgu lokalnym. Ogłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

• logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

• herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk,

• logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

• hasło promocyjne dla RPO WD: “Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska”,

- ponadto ogłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

      • nazwę inwestycji,

      • informację o całkowitej wartości projektu,

      •  informację o wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej,

      •  nazwę Beneficjenta,

      • informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

według załącznika nr 5.

4.    Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5.    Kryteria oceny ofert:

1)    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)    Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

 

                                                                                   Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                     Cena badana

 

6. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 7.    Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać do dnia 12 grudnia 2011 r.

 8.    Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy), (osobiście, pisemnie – listem, faxem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-12-02 do godz. 10:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Wykonanie jednorazowej usługi  ogłoszeniowej w lokalnej prasie w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. Znak sprawy: BiF.271.13.2011

9. Rozstrzygnięcie postępowania:

      Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej http://bip.oborniki-slaskie.pl i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

10.   Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

  Katarzyna Jarczewska, Tel. 71 310 35 19, wew. 420
     e-mail: kasiajarczewska@onet.eu

-    Martyna Maślej, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (60.9 KB)

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków (58.8 KB)

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (71.8 KB)

Załącznik nr 4: Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (58.4 KB)

Załącznik nr 5: Artykuł prasowy (55.5 KB)

zapytanie ofertowe (78 KB)                                                                                 

                                                                                                                             BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                                                                   mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-11-24 11:08:39
Czas publikacji: 2011-11-24 11:08:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak