ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie. 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

 

 

 

 Znak sprawy: BiF.271.17.2011                                                                                   Oborniki Śląskie,  2011-12-30                                                                                                                          

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

1.    Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
 55-120 Oborniki Śląskie

 

Tytuł: Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia

1)    Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników

bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność

Gminy Oborniki Śląskie

CPV: 90.00.00.00–7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne.

 

2)    Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w następujących adresach:

- Borkowice 4, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Kotowice 19, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Pęgów, ul. Główna 70, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Rościsławice, ul. Wołowska 27, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Wielka Lipa 40, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Zajączków 33, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Publiczne Gimnazjum w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie; 

- Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie;

Adresy te są aktualne w dniu ogłoszenia postępowania. Jeżeli w trakcie trwania umowy pod wskazanymi adresami zostaną sprzedane lokale mieszkalne umowa nie będzie obejmowała wspólnot mieszkaniowych.

3)     Szacunkowa ilość nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania

umowy wynosi: 2 400,00 m3/rok. Podana szacunkowa pojemność określa maksymalne potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy,
w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia.

4)    Nieczystościami płynnymi są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych ścieki socjalno

– bytowe, których skład chemiczny odpowiada określonym normom, dopuszczającym

odprowadzenie tych ścieków do kanalizacji miejskiej.

5)    Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy

(załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

6)    Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

7)     Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, klęskach żywiołowych,

8)    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie posesji np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte.

9)    Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Burmistrza Obornik Śląskich.

10) Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

11) Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach uniemożliwiających realizację umowy.

3.    Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 4.    Kryteria oceny ofert:

1)    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)    Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

 

                                                                                     Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                      Cena badana

5. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu, wypompowania nieczystości płynnych, transportu, zrzutu do najbliższego punktu odbioru ścieków oraz koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

6.    Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 7.    Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy), (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-01-09 do godz. 9:30

b) sporządzić w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulęgającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zaleca sie, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub komputerowym.

c) Wymagany jest jeden egzemplarz oferty, który musi zawierać m. in.

-  formularz oferty

-  oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane

przez Zamawiającego

d)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

e) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

f) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

g) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie. Znak sprawy: BiF.271.17.2011”

8. Rozstrzygnięcie postępowania:

      Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej http://bip.oborniki-slaskie.pl i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

9. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Martyna Maślej, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

Tel. 71 310 35 19, wew. 420

 

Wymagane załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (43.2 KB)

Załącznik nr 2: Wzór umowy (66.4 KB)

Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.5 KB)

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.6 KB)

Załącznik nr 5: Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (32.9 KB)

Załącznik nr 6: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 7: Aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

Załącznik nr 8: Informacja o posiadanym taborze do wykonania usługi.

 

                                                                                                                           BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                                                                 mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 644
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-01-02 12:47:03
Czas publikacji: 2012-01-02 12:47:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak