Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa mięsa i jego przetworów do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2012. 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa mięsa i jego przetworów do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2012.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na: Dostawa mięsa i jego przetworów do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2012.
(  zamieszczone w BZP w dniu 04.01.2012, nr ogłoszenia: 3855 - 2012)
Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
•    w zakresie proceduralnym:
1      Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych
tel. (71) 310 35 19 w. 437.
•    w zakresie merytorycznym:
1      Danuta Adamowicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pęgowie
tel. (71) 310 71 94
2    mgr Jadwiga  Dobosz - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Obornikach Śląskich tel. (71) 310 24 91
3    mgr Jolanta Dudczenko - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich tel. (71) 310 21 56
4     mgr Katarzyna Królik - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich tel. (071) 310 17 62
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa mięsa i jego przetworów do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2012.
Wspólny Słownik Zamówień: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Zakres zamówienia: wg załącznika 1 do SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-12-31
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    Lp.        Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
    1    Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
    2    Wiedza i doświadczenie
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
    3    Potencjał techniczny
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
    4    Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
    5    Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr    Kryterium    Waga
1    Cena (koszt)    100%
1    Cena (koszt)    100%
1    Cena (koszt)    100%
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-01-13 do godz. 09:55.
Termin związania ofertą: 30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


 Oborniki Śląskie dnia: 2012-01-04

 

B U R M I S T R Z

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona _pakiety_ (147 KB)

02 Załącznik nr 1_ ZESTAWIENIA MIĘSA I JEGO PRODUKTÓW (24.1 KB)

03 Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (82.8 KB)

04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (82.6 KB)

05 Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków (34.8 KB)

06 Załącznik nr 5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (47.4 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (34.3 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona__pakiety_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 147.02k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1__ZESTAWIENIA_MIESA_I_JEGO_PRODUKTOW.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 24.13k Format: .rar Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 82.81k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 82.57k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.81k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.42k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.28k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-01-04 12:51:11
Czas publikacji: 2012-01-04 12:51:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak