Zapytanie ofertowe pn.: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2012 roku 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2012 roku"

 

 Znak sprawy: BiF.271.1.2012                                                                                            Oborniki Śląskie,  2012-01-04                                                                                                                

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
 55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2012 roku.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku

2012. Gazeta powinna mieć zasięg regionalny (Dolny Śląsk) oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym. Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za 1 cm2 ogłoszenia ramkowego.

CPV: 79342000-3 

1)      Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy (załącznik nr 4 do formularza ofertowego).

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.  Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

 

                                                                                    Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                     Cena badana

 IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia
2012-01-16 do godz. 10:00

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2012 roku. Znak sprawy: BiF.271.1.2012”

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej http://bip.oborniki-slaskie.pl i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń

VIII.  Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Bartosz Malec - inspektor ds. promocji tel. (071) 310 35 19

e-mail: malec@oborniki-slaskie.pl

2. Artur Olszewski – inspektor ds. oświaty i promocji tel. (071) 310 35 19

e-mail: olszewski@oborniki-slaskie.pl

 

 Załączniki:

01 Zapytanie ofertowe (38.4 KB)

02 Formularz ofertowy  (34.7 KB)

03 Oświadczenie o spełnianiu warunków  (32.3 KB)

04 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44.4 KB) 

05 Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (31.9 KB)

06 Wzór umowy (46.5 KB) 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.01.2012 r. (36.3 KB)

 

Załączniki

Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.44k Format: .pdf Pobierz

Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.75k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.33k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr__2_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.41k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr__3_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 31.86k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr__4_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.45k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-01-04 14:41:51
Czas publikacji: 2012-01-04 14:41:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak