Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki  

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 26.03.2012, nr ogłoszenia: 68397 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Monika  Wiszniowska - podinspektor ds. ochrony środowiska

tel. (071) 310 35 19 w. 434, 446

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Wspólny Słownik Zamówień: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Zakres prac: wg opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2013 roku

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonywanie co najmniej przez rok na obszarze o powierzchni zbliżonej do powierzchni ogólnej terenu tj. ok. 32,29 ha oraz w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (tj. koszenie trawników, odchwaszczanie chemiczne trawników, strzyżenie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów i plewieniu skupin krzewów, odchwaszczanie chemiczne alejek, nawożenie trawników i żywopłotów, inne prace związane z porządkowaniem terenów zielonych, nasadzeniami roślin jednorocznych i wieloletnich, opróżnianiem koszy na śmieci z wywozem na wybrane przez Wykonawcę składowisko odpadów, konserwacją i wykonywaniem drobnych prac naprawczych urządzeń na terenach zielonych (ławki, urządzenia placów zabaw, kosze itp.)) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załączonych referencji.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 600.00 zł (słownie:  dwa tysiące sześćset  00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-04-03 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-03-26

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (153.8 KB)

02 Załącznik nr 1a_Specyfikacja terenów zieleni w mieście (65.1 KB)

03 Załącznik nr 1b_Specyfikacja terenów zieleni w miejscowościach gminy (33.4 KB)

04 Załącznik nr 2_ Zestaw map z zaznaczonymi terenami zieleni (18.3 KB)

05 Załącznik nr 3_ Zakres merytoryczny prac (30.9 KB)

06 Załącznik nr 4a_Harmonogram prac w mieście (85.9 KB)

07 Załącznik nr 4b_Harmonogram prac w miejscowościach gminy (23.4 KB)

08 Załącznik nr 5_Formularz ofertowy (64 KB)

09 Załącznik nr 5a_Harmonogram płatności (37.9 KB)

10 Załącznik nr 5b_Wzór umowy (97.6 KB)

11 Załącznik nr 5c_Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (37.6 KB)

12 Załącznik nr 5d_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.4 KB)

13 Załącznik nr 5e_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.3 KB)

14 Załącznik nr 5f_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.7 KB)

15 Załącznik nr 5g_Wykaz osób (29.9 KB)

16 Załącznik nr 5h_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.6 KB)

17 Załącznik nr 5i_Wykaz robót (usług) (35.2 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 153.75k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1a_Specyfikacja_terenow_zieleni_w_miescie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 65.06k Format: .pdf Pobierz

14_Zalacznik_nr_5f_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.67k Format: .pdf Pobierz

13_Zalacznik_nr_5e_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.33k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_5d_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.42k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_5c_Oswiadczenie_o_dokonaniu_wizji_lokalnej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.65k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_5b_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 97.62k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_5a_Harmonogram_platnosci.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.86k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_5_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 63.97k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_4b_Harmonogram_prac_w_miejscowosciach_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 23.37k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_4a_Harmonogram_prac_w_miescie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.92k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_3__Zakres_merytoryczny_prac.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 30.94k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_2__Zestaw_map_z_zaznaczonymi_terenami_zieleni.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 18.33k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_1b_Specyfikacja_terenow_zieleni_w_miejscowosciach_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.42k Format: .pdf Pobierz

15_Zalacznik_nr_5g_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.9k Format: .pdf Pobierz

16_Zalacznik_nr_5h_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.6k Format: .pdf Pobierz

17_Zalacznik_nr_5i_Wykaz_robot_uslug.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 35.24k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-03-26 10:30:16
Czas publikacji: 2012-03-26 10:30:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak