Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanegi i frezowiny asfaltowej 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanegi i frezowiny asfaltowej
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa i wbudowanie w drogi gruntowe: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej.

(  zamieszczone w BZP w dniu 27.04.2012, nr ogłoszenia: 96227 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa i wbudowanie w drogi gruntowe: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej.

Zadanie nr 1:

Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Zadanie nr 2:

Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Zadanie nr 3:

Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Zakres robót: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia p[odpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2013 roku

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, robót podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia, w tym:

-dostawa i wbudowanie min. 500 Mg niesortu granitowego dla zadania częściowego nr 1,

-dostawa  i wbudowanie min. 500 Mg gruzu betonowo-ceglanego dla zadania częściowego nr2,

- dostawa i wbudowanie min. 500 Mg frezowany asfaltowej dla zadania częściowego nr 3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku -Wykaz robót budowlanych- popartych referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w tym dysponowanie co najmniej:

- 1 samochody samowyładowcze o nośności min. 10 Mg dla odpowiednio zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3,

- posiadanie walca statycznego samojezdnego o minimalnym nacisku na wał 20kN,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku -Wykaz sprzętu-.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz polisy ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 900.00 zł (słownie:  dziewięćset  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  niesortu granitowego.

100%

1

Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  frezowiny asfaltowej.

100%

1

Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego.

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-05-14 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-04-27

B U R M I S T R Z

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona _pakiety (163.9 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (89.3 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (83.5 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (37.9 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (48.3 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz sprzętu (48.3 KB)

07 Załącznik nr 6_Wykaz osób (50 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.2 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44.7 KB)

10 Załącznik nr 9_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (37.4 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona__pakiety.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 163.91k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 89.33k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 83.54k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.92k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.25k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_sprzetu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.27k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.98k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.17k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.75k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 647
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-04-27 12:03:44
Czas publikacji: 2012-04-27 12:03:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak