Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i specyfikacją techniczną oraz wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czterech domów socjalnych wraz z przyłączami, na działce o powierzchni 2100 m2, nr 21/3 obręb Pęgów. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i specyfikacją techniczną oraz wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czterech domów socjalnych wraz z przyłączami, na działce o powierzchni 2100 m2, nr 21/3 obręb  Pęgów.

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i specyfikacją techniczną oraz wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czterech domów socjalnych wraz z przyłączami, na działce o powierzchni 2100 m2, nr 21/3 obręb  Pęgów.

(  zamieszczone w BZP w dniu 15.05.2012, nr ogłoszenia: 107211 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko - inspektor ds. inwestycji i remontów

tel. ( 071)  310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i specyfikacją techniczną oraz wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czterech domów socjalnych wraz z przyłączami, na działce o powierzchni 2100 m2, nr 21/3 obręb  Pęgów.

Wspólny Słownik Zamówień: 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych, 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego.

Zakres robót: wg opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: projekt do dnia 15 sierpnia 2012 r., wybudowanie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: w okresie ostatnich 3 lat działalności, a jeżeli okres ten jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 2 zamówienia polegające na wybudowaniu według własnego projektu domów mieszkalnych o wartości minimum 50% wartości składanej oferty.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz wykazu wykonanych robót wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym nie zalegają z opłacaniem podatków Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-05-31 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-05-15

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (147.9 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (80.3 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (84.4 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (40.7 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (49.1 KB)

06 Załącznik nr 5_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (40.9 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (51.9 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (40.2 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 147.87k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 80.27k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.41k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.69k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.13k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.88k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.91k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.2k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 590
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-05-15 11:24:32
Czas publikacji: 2012-05-15 11:24:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak