Ogłoszenie przetargu nieograniczponego na: Remont chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Remont chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Remont chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340

(  zamieszczone w BZP w dniu 15/06/2012, nr ogłoszenia: 203590 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340

Wspólny Słownik Zamówień: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Zakres robót: wg przedmiaru robót, projektu budowlanego oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: trzy miesiące od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym:  budowa chodnika min. 500m2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku Wykaz realizacji zadań popartych referencjami  (minimum dwie referencje).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy 00/100 zł)

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-07-02 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-06-15

 

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (154.4 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (73.1 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (87.7 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.2 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (47.8 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (49.3 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.3 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.4 KB)

09 Załacznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.6 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót chodnik Rościsławice (114 KB)

11 Załącznik nr 10_STchodnik  Rościsławice (985.3 KB)

12 Załącznik nr 12_Projekt wykonawczy (9.4 MB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

01 odpowiedzi zap.1 (62 KB)

 

UZUPEŁNIENIA SIWZ:

1. Uzupełnienie z dnia 28.06.2012 (61.7 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 154.38k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.06k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.66k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.17k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.77k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.29k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.34k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.43k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.64k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot_chodnik_Roscislawice.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 113.97k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_STchodnik__Roscislawice.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 985.34k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_12_Projekt_wykonawczy.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 9.38M Format: .rar Pobierz

odpowiedzi_zap.1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.01k Format: .pdf Pobierz

uzupelnienie_SIWZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.68k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 629
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-06-15 09:16:33
Czas publikacji: 2012-06-15 09:16:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak