Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi powiatowej nr 1345D 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Remont drogi powiatowej nr 1345D
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Remont drogi powiatowej nr 1345D

(  zamieszczone w BZP w dniu 26.06.2012, nr ogłoszenia: 138099 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont drogi powiatowej nr 1345D

Wspólny Słownik Zamówień: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia, projektu oraz przedmiaru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: trzy miesiące od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym:  budowa ułożenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni min. 1000m2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH, popartych referencjami - minimum dwie referencje).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 zł (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-07-11 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-06-26

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

 

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (145.9 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (61.2 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (85.9 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.3 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (47.5 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (49 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (32.5 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44.5 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (31.8 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekt (3.7 MB)

11 Załącznik nr 10_Przedmiar robót (120.1 KB)

12 Załącznik nr 11_Specyfikacje techniczne (862.5 KB)

 

UZUPEŁNIENIA SIWZ:

1. Uzupełnienie z dnia 28.06.2012 (61.1 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

1) odpowiedź na zapytanie 1 (56.1 KB)

- załącznik nr 1 (66.8 KB)

- załącznik nr 2 (92.6 KB)

2) odpowiedź na zapytanie 2 (54.3 KB)

- załacznik nr 1 (65.2 KB)

3) odpowiedź na zapytanie 3 (50.3 KB)

- załacznik nr 1 (62.7 KB)

4) odpowiedź na zapytanie 4 (49.2 KB)

- załacznik nr 1 (62.1 KB)

5) odpowiedź na zapytanie 5 (50.8 KB)

- załacznik nr 1 (64.6 KB)

 

KOREKTA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Korekta przedmiaru robót (45.2 KB)

- załącznik nr 1 - Przedmiar_Kowale_korekta (2.4 MB)

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

1. Przesunięcie terminu składania ofert i wadium. (45.9 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 145.93k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.46k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Specyfikacje_techniczne.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 862.5k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 120.08k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekt.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 3.65M Format: .rar Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 31.77k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.48k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.03k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.53k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.29k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.89k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.15k Format: .pdf Pobierz

uzupelnienie_SIWZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.07k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_1.3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.73k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_1.5.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.59k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_na_zapytania_5_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.84k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_1.4.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.13k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_na_zapytanie_4_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.16k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_na_zapytanie_1_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 56.12k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_na_zapytanie_3_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.29k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_1.2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 65.21k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_na_zapytanie_2_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 54.27k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.65k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 66.83k Format: .pdf Pobierz

korekta_przedmiaru.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.2k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar_Kowale_korekta.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.45M Format: .pdf Pobierz

przesuniecie_terminu_skladania_ofert.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.93k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-06-26 11:08:42
Czas publikacji: 2012-06-26 11:08:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak