Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Budowa kontenerowej pompowni wody, żelbetowego naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej oraz przebudowa zasilania energetycznego w Osolinie 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Budowa kontenerowej pompowni wody, żelbetowego naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej oraz przebudowa zasilania energetycznego w Osolinie
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa kontenerowej pompowni wody, żelbetowego naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej oraz przebudowa zasilania energetycznego w Osolinie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 28.06.2012, nr ogłoszenia: 225004 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Sebastian Trojan - inspektor ds. budownictwa

tel. (71) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa kontenerowej pompowni wody, żelbetowego naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej oraz przebudowa zasilania energetycznego w Osolinie.

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia, projektu oraz przedmiarów robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 obiektów w zakresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych będących przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >Wykaz robót budowlanych< potwierdzony referencjami - minimum 3.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych., oraz co najmniej jedna osoba  posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będącymi przedmiotem zamówienia oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >Wykaz osób< z oświadczeniem, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu w podatku.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-07-13 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-06-28

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (189.5 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (111.2 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (92.8 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.4 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (48.5 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (49.1 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.6 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (46 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.9 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekt - Część zasadnicza (6.9 MB)

11 Załącznik nr 10_Projekt - Dokumentacja uzupełniająca_cz. I (3.2 MB)

12 Załącznik nr 11_ Projekt - Dokumentacja uzupełniająca_cz. II (9.7 MB)

13 Załącznik nr 12_Projekt GSM (1 MB)

14 Załącznik nr 13_Przedmiary (2.5 MB)

15 Załącznik nr 14_Specyfikacje techniczne (933.9 KB)

 

UZUPEŁNIENIA SIWZ:

1. Uzupełnienie SIWZ z dnia 28.06.2012 (61.4 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 189.48k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 111.24k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.8k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.42k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.54k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.09k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.62k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.91k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekt_-_Czesc_zasadnicza.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.93M Format: .rar Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_-_Dokumentacja_uzupelniajaca_cz._I.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 3.24M Format: .rar Pobierz

12_Zalacznik_nr_11__Projekt_-_Dokumentacja_uzupelniajaca_cz._II.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 9.66M Format: .rar Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_GSM.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.01M Format: .rar Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Przedmiary.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 2.5M Format: .rar Pobierz

15_Zalacznik_nr_14_Specyfikacje_techniczne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 933.88k Format: .rar Pobierz

uzupelnienie_SIWZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.43k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-06-28 12:15:09
Czas publikacji: 2012-06-28 12:15:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak