ZAPYTANIE OFERTOWE: „Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13” 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

 Znak sprawy: ZP.271.24.2015                                                            

Oborniki Śląskie, 11.05.2015 r 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 szt.  tablicy informacyjnej według załączonego wzoru - załącznik nr 1.

Specyfikacja tablicy informacyjnej:

a) tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej I deszczowej w Obornikach Śląskich
w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie" - etap I, nr POIS.01.01.00-00-074/13

b) beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

c) wartość projektu: 23 357 477,19 PLN

d) wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 229 013,05 PLN

e) umieszczenie logo gminy Oborniki Śląskie, oraz logo Unii Europejskiej i logo Projektu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI.

f) ilość tablic: 1 szt.,

g) wymiar tablicy:  (szerokość W x wysokość  H) = 3 x 2 m,

h) materiał wykonania: PCV o grubości 8 mm lub równoważny,

i) konstrukcja nośna z profili stalowych zamkniętych 40 x 40 x 2,5 mm, do montażu
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

j) druk w pełnym kolorze,

k) odporna na działanie warunków atmosferycznych.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

- koszt wykonania zamówienia,

- termin jego wykonania,

-  okres gwarancji,

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CPV: 30195000-2, 39294100-0, 79822500-7

- Zakres obowiązków stron został ujęty w projekcie umowy.

III Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                      Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                        Cena badana

 - Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.

 V.  Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 29 maja 2015 r.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: kobiela@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, Punkt obsługi interesantów do dnia  2015-05-15 do godz. 15:30

b)  zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Obornikach Śląskich w ramach projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie” – etap I, nr POIS 01.01.00-00-074/13”

Znak sprawy: ZP.271.24.2015

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

Adam Kobiela  -  kierownik JRP

tel. (071) 310 35 19 w. 425, e-mail kobiela@oborniki-slaskie.pl

Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy (62.5 KB)

- Wzór umowy (70.2 KB)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (63.2 KB)

- Graficzne przedstawienie przez Wykonawcę tablicy informacyjnej

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Oborniki Śląskie 11.05.2015 r.   

- Pozostałe załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia (44.6 KB)

- Wzór tablicy (3.3 MB)

 

                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                  Henryk Cemerman

 


Liczba odwiedzin : 700
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-05-11 15:22:08
Czas publikacji: 2015-05-11 15:22:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak