Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie. 

 
 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.


 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 29.06.2012, nr ogłoszenia: 141739 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Leszek Pawlak - kierownik wydziału ZPiPŚ

tel. (71) 310-35-19.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Zakres zamówienia:wg opisu przedmiotu zamówienia, projektu oraz przedmiaru robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 100 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:  realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym: budowa i ułożenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni minimum 500 m2 ,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia  Wykonawcy potwierdzonego referencjami minimum  2 referencje.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy  i zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-07-16 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-06-29

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (154.2 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (80.1 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (89.1 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.1 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (47.9 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (50.3 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.2 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.6 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.5 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekt budowlany -Pegów-chodnik droga wojewódzka nr 341 ul. Dworcowa (14.6 MB)

11 Załącznik nr 10_Projekt wykonawczy -Pegów-chodnik droga wojewódzka nr 341 ul. Dworcowa (13.8 MB)

12 Załącznik nr 11_Przedmiar robót-Pegów-chodnik droga wojewódzka nr 341 ul. Dworcowa (976 KB)

13 Załącznik nr 12_Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (1.8 MB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 154.22k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 80.13k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 89.08k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.08k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.88k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.28k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.24k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.58k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.54k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekt_budowlany_-Pegow-chodnik_droga_wojewodzka_nr_341_ul._Dworcowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 14.57M Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_wykonawczy_-Pegow-chodnik_droga_wojewodzka_nr_341_ul._Dworcowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 13.82M Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Przedmiar_robot-Pegow-chodnik_droga_wojewodzka_nr_341_ul._Dworcowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 975.96k Format: .pdf Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Specyfikacje_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.8M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 630
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-06-29 10:53:08
Czas publikacji: 2012-06-29 10:53:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak