Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

(  zamieszczone w BZP w dniu 12.07.2012, nr ogłoszenia: 151977 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko - inspektor ds. inwestycji i remontów

 tel. ( 071)  310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia oraz przedmiaru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: realizacja w ciągu ostatnich 5 lat minimum 1000 m2 dachów w takiej technologii jak w zamówieniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH oraz referencji.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek ubezpieczenia ZUS lub KRUZ, oraz ważnej opłaconej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz ważnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUZ i opłaconej polisy OC.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500.00 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-07-27 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-07-12

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (146.4 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (70.8 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (88.9 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.4 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (47.6 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (48 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (32.5 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44.6 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (31.8 KB)

10 Załącznik nr 9 _ Przedmiar robót (51.1 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1) odpowiedź na zapytanie nr 1 (74.7 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 146.36k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.83k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 88.95k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.37k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.6k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.99k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.55k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.57k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 31.85k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9___Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.13k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_na_zapytanie_nr_1-net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 582
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-07-12 12:14:21
Czas publikacji: 2012-07-12 12:14:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak