Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową imprezy pn. Dożynki Gminnne 2012 

 

  

 

 

Oborniki  Śląskie, dnia 19.07.2012 r.

  ZPiPŚ.271.49.2012                        

    (numer sprawy)                                                                                                                                                                            

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

ZAPRASZA

 

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Obsługa cateringowa podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2012.

 

 1. 1.    Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, mailem na adres: olszewski@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta,

- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

- ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2012. Impreza o charakterze rodzinnym i biesiadnym dla różnych grup wiekowych odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2012r. w miejscowości Wielka Lipa (gmina Oborniki Śląskie). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

a) zapewnienie usługi cateringowej w postaci szwedzkiego stołu dla 100 osób w kwocie
        do 5500,00 zł brutto: 

- zaoferowanie w zaproponowanej cenie podstawowego pakietu żywieniowego,
 tj. bigos, sałatki owocowe i warzywne, kiełbasy, szaszłyki, zupy, napoje ciepłe i zimne, owoce, ciasta, pieczywo - rozszerzonego o menu zgodne z indywidualną propozycją Wykonawcy.

b) dystrybucja piwa w kubkach plastikowych o pojemnościach 0,5 l i 0,3 l (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Oborniki Śląskie). Cena piwa nie może przekroczyć kwoty 5,00 zł brutto (0,5 l) (minimum 4 dystrybutory do piwa na placu oraz jeden pod namiotem dla gości.

c)  odpłatna dystrybucja ciepłego cateringu dla pozostałych uczestników festynu (zróżnicowane porcje pod względem wielkości i ceny aby każdy mógł dokonać zakupu). W ramach menu muszą być takie produkty jak bigos, kiełbasa grillowana, kaszanka grillowana, karkówka, szaszłyki, oraz 2 zupy do wyboru (np. żurek, grochówka). 

c)  wyłączność nie obejmuje drobnego handlu spożywczego typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, orzeszki, oraz lokalnych wyrobów typu ciasta, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym  itp. Na te produkty wyłączność mają lokalni wytwórcy

d) zabezpieczenie cateringu na 400 talonów na napój oraz posiłek o wartości do 10,00 zł brutto/1 talon. W ramach 1 talonu  przewiduje się: napój ciepły lub zimny lub do wyboru piwo oraz 1 ciepły posiłek do wyboru np.: bigos + pieczywo, kiełbasa grillowana (typu śląska) + pieczywo, kaszanka grillowana + pieczywo, zupa typu żurek, grochówka + pieczywo. Gramatura wyrobów od 250 gr. Rozliczenie talonów nastąpi w oparciu o faktycznie wykorzystane przez uczestników imprezy talony, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę usługi wraz z fakturą.

e) zapewnienie poczęstunku dla gwiazdy wieczoru zgodnie z załączonym riderem artystów stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia

2.2 Wykonawca zapewnia na czas trwania imprezy:

- miejsca konsumpcyjne na placu imprezy w ilości nie mniejszej niż dla 600 osób (stoły, ławy pod parasolami);

 - oddzielny namiot o wymiarach nie mniej niż 80m2 (+/- 10m) (układ prostokątny), przygotowany do obsługi gastronomicznej honorowych gości, (stoły oraz siedzenia  dla 100 osób). Przy tym namiocie ma być ustawiony stół szwedzki.

2.3. Wykonawca usługi musi posiadać kasę fiskalną.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi gastronomicznej, w tym uprzątnięcie po zakończeniu imprezy – nie później niż
do godz. 12.00 w dniu 26.08.2012 r.

2.5 Wyłoniony w zapytaniu ofertowym Wykonawca otrzyma wyłączność na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 2.1

2.6 Wyłoniony Wykonawca okaże oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

 

 1. 3.      Zamawiający zapewni i wskaże wybranemu Oferentowi miejsce realizacji usługi
  na terenie placu festynowego przy boisku sportowym w Wielkiej Lipie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia usług związanych z obsługą imprezy poza miejscami  przez niego wskazanymi.

 

 1. 4.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. 5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. 6.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

      CPV: 55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

                 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków

 

 1. 7.    Wymagany termin realizacji zamówienia: 25 sierpnia 2012 r.

 

 1. 8.    Termin związania ofertą: do dnia 26 sierpnia 2012 r.

 

 

 1. 9.        Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium    (kryteriami):

 

9.1 Cena za wyłączność obsługi gastronomicznej

- cena oferty –  waga 60%

 

9.2 Cena za zaproponowane menu w postaci stołu szwedzkiego dla 100 gości

- cena oferty –  waga 10%

 

9.3 Cena talonów

- cena oferty –  waga 10%

 

9.4 Cena piwa (0,5L)

- cena oferty – waga 10%

 

9.5 Średnia cena za 100 gram produktów z zaoferowanego odpłatnego menu dla  pozostałych uczestników festynu

- cena oferty – waga 10%

 

 

 

Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów wynikającą z powyższych kryteriów.

 

 1. 10.            Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      formularz propozycji wg załączonego wzoru,

b)      kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę
do występowania w obrocie prawnym (KRS – jeżeli dotyczy*)

c)      dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji powyższych usług
(np. referencje)

d)     oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

 

 1. 11.            Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

 

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

12.  Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 9.

 

 1. 13.            Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, mailem na adres: olszewski@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach , pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-07-30
do godz. 10:00

b) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

      c) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej
      napisem: „Zapytanie ofertowe na: Obsługa cateringowa podczas imprezy pn. Dożynki
      Gminne 2012.”

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

 1. 14.            Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia
            zamawiającego są:

- Artur Olszewski, tel. 601-375-622, e-mail olszewski@oborniki-slaskie.pl

- Martyna Maślej, tel. 71 310 35 19 wew. 420

 

 1. 15.            Załączniki:

1)      Formularz oferty – (wg podanego wzoru) (47.5 KB)

2)      Propozycja menu dla konsumentów oraz gości specjalnych (wg podanego wzoru) (25.5 KB)

3)      Oświadczenie Wykonawcy, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

4)      Deklaracja, że Wykonawca będzie posiadał pozwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy w dniu 25 sierpnia 2012 r.

5)      Referencje lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie w realizacji tego typu usług.

6)      Rider artystów. (27 KB)

7)      Wzór Umowy (49.5 KB)

 

                                                                                        BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                   mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 642
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Olszewski
Czas wytworzenia: 2012-07-20 15:02:45
Czas publikacji: 2012-07-20 15:02:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak