Wyposażenie świetlic wiejskich, które przystąpiły do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi 

 

  

           ZPiPŚ.271.35.A.2012                                                          Oborniki Śląskie, dnia 25.07.2012 r.            

                 (numer sprawy)                                  

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Dostawa wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Projektu pt. Wyposażenie świetlic wiejskich w 9 miejscowościach w Gminie Oborniki Śląskie, które przystąpiły do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

 

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      oferta powinna być złożona na piśmie (osobiście, faxem) lub w formie elektronicznej na adres mailowy: maslej@oborniki-slaskie.pl

b)      ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)     ma obejmować całość zamówienia.

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Projektu pt. Wyposażenie świetlic wiejskich w 9 miejscowościach w Gminie Oborniki Śląskie, które przystąpiły do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

- część I: Dostawa sprzętu AGD

- część II: Dostawa stołów do ping-ponga, piłkarzyków, bilarda oraz gier
    planszowych

- część III: Dostawa pieca kominkowego

- Miejsce dostawy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 3.

 3.      Wymagany termin realizacji zamówienia:

- część I: 31.08.2012 r.

- część II: 31.08.2012 r.

- część III: 31.08.2012 r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

4.      Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium

  1.       cena –  waga 100%

5.      Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      formularz oferty wg załączonego wzoru,

6.      Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określona w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

 7.      Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 8.      Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2012 r. do godziny 10.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul . Trzebnickiej 1 w Punkcie Obsługi Interesanta.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 9.      Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Martyna Maślej tel. 71 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

Fax: 71/ 310 22 95

 

                                                     BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                          - mgr Sławomir Błażewski-

 

          

W załączeniu:

  1. Formularz oferty (57 KB)
  2. Wzór umowy (64.5 KB)
  3. Opis przedmiotu zamówienia (296.8 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 624
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-07-25 14:34:54
Czas publikacji: 2012-07-25 14:34:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak