Zapytanie ofertowe na: Zakupienie przez Gminę Oborniki Śląskie siedmiu mieszkań z przeznaczeniem na mieszkalne zasoby komunalne w miejscowości Oborniki Śląskie. 

 

 
 

Gmina Oborniki Ślaskie

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.50.2012 Oborniki Śląskie, 3 sierpnia 2012 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie ofertowego na: Zakupienie przez Gminę Oborniki Śląskie siedmiu mieszkań z przeznaczeniem na mieszkalne zasoby komunalne w miejscowości Oborniki Śląskie.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Gmina Oborniki Śląskie chce zakupić mieszkania o następujących parametrach:

Część I:mieszkanie o powierzchni około 35 m2 w miejscowości Oborniki Śląskie (minim.2 pokoje).

Część II:mieszkanie o powierzchni około 40 m2 w miejscowości Oborniki Śląskie (minim.2 pokoje).

Część III:mieszkanie o powierzchni około 50 m2 w miejscowości Oborniki Śląskie (minim.3 pokoje).

Część IV:mieszkanie o powierzchni około 60 m2 w miejscowości Oborniki Śląskie (minim.3 pokoje).

Część V:mieszkanie o powierzchni około 45 m2 w miejscowości Oborniki Śląskie (minim.2 pokoje).

Część VI:mieszkanie o powierzchni około 50 m2 w miejscowości Oborniki Śląskie (minim.2 pokoje).

Część VII:mieszkanie o powierzchni około 50 m2 w miejscowości Oborniki Śląskie (minim.3 pokoje).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.Termin wykonania zamówienia: do 5 października 2012 r.

 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający przewiduje negocjacje z Wykonawcami po złożeniu ofert (z przeprowadzonych negocjacji sporządzony będzie protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron)..

 

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę sprzedaży mieszkań na I, II, III, IV, V, VI lub VII część, podając odrębną cenę dla każdej części zamówienia.

 

CPV: 70123100-0 (Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych).

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Wykonawca (Sprzedający) musi być właścicielem sprzedawanego mieszkania lub musi posiadać skuteczne upoważnienie upoważniające go do sprzedaży sprzedawanego mieszkania.

  2. Wykonawca (Sprzedający) musi wykazać, że sprzedawane mieszkanie nie jest obciążone żadnymi zobowiązaniami finansowymi.

  3. Dobrą sytuację ekonomiczna i finansową ( Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr 2 do zaproszenia).

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena za realizację zamówienia – waga 100%

  1. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

3) Dodatkowo Wykonawca (Sprzedający) ponosi koszty notarialne związane ze sprzedażą mieszkania.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 5 października 2012 r..

  2. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia: 13 sierpnia 2012 r. do godz. 10:00

b) Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

f) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: Zakupienie przez Gminę Oborniki Śląskie siedmiu mieszkań z przeznaczeniem na mieszkalne zasoby komunalne w miejscowości Oborniki Śląskie.

 

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców (Sprzedających).

Wykonawcy (Sprzedający) zostaną zaproszeni do negocjacji.

VIII. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie formalnym i merytorycznym:

Leszek Pawlak – kierownik wydziału zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

tel.: (71) 310 35 19 w. 415, e-mail: pawlak@oborniki-slaskie.pl

 

BURMISTRZ

Sławomir Błażewski

.........................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)

 Załączniki:

01 Formularz ofertowy (27 KB) 

02 Oświadczenie o spełnianiu warunków (13.5 KB) 

03 Opis Przedmiotu Zamówienia (68.5 KB)

 

Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2012-08-03 15:28:44
Czas publikacji: 2012-08-03 15:28:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak