Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

(  zamieszczone w BZP w dniu 07/08/2012, nr ogłoszenia: 170679 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Martyna Maślej - podinspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 wew. 420.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko - inspektor ds. inwestycji i remontów

tel. ( 071)  310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

Wspólny Słownik Zamówień: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz projektu budowlano-wykonawczego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-05-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch obiektów o podobnej powierzchni i kubaturze do obiektu będącego przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych odpowiednimi referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O PSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub KRUS, opłaconej polisy oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000.00 zł (słownie:  trzynaście tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-09-07 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-08-07

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (160.9 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (75.1 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (90.9 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.5 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (48.2 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (52 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.6 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.8 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.9 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót (97.7 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt_architektura (6.7 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt_konstrukcja (6.2 MB)

13 Załącznik nr 12_Projekt_instalacje sanitarne (1.9 MB)

14 Załącznik nr 13_Specyfikacje techniczne (1.3 MB)

 

Odpowiedzi na pytania:

- odpowiedzi na pytania z dnia 13 i 14.08.2012 r. (31 KB)

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (39.2 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (90.6 KB)

 

Odpowiedzi na pytania 30.08.2012 r. (80.3 KB)

Projekt wykonawczy TOM II (3.1 MB)

Projekt TOM II (2.8 MB)

Instalacje sanitarne-przedmiar robót 30.08.12 r. (149.4 KB)

 

- Informacja dotycząca przedmiaru z dn. 30.08.2012r. (28 KB)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dn. 03/09/12r.  (26 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 160.85k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.09k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.92k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.46k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.21k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.64k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.75k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.94k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 97.69k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_architektura.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.74M Format: .rar Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Projekt_konstrukcja.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.22M Format: .rar Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_instalacje_sanitarne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.94M Format: .rar Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Specyfikacje_techniczne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.25M Format: .rar Pobierz

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-08-07 11:10:30
Czas publikacji: 2012-08-07 11:10:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak