Zapytanie ofertowe na: Wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęgowie. 

 

  

ZPiPŚ.271.52.2012                                                  Oborniki Śląskie, dnia 07.08.2012 r.            

                 (numer sprawy)                                  

 

Zamawiający:

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Pęgowie.
 

 

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      oferta powinna być złożona na piśmie (osobiście, faxem) lub w formie elektronicznej na adres mailowy: maslej@oborniki-slaskie.pl

b)      ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)     ma obejmować całość zamówienia.

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń oddziału przedszkolnego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Pęgowie.

- Miejsce dostawy: Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pęgowie,

 ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 2.

Wspólny Słownik Zamówień:

       39100000-3   meble

       39162000-5   pomoce naukowe

3.      Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.08.2012 r.

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5.      Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium

  1.       cena –  waga 100%

 

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonali, tj. zrealizowali min. 2 zamówienia polegające dostawie mebli i pomocy dydaktycznych do co najmniej dwóch różnych odbiorców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w  załączniku WYKAZ DOSTAW oraz załączonych referencji o ich należytym wykonaniu,
a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania
i odbiorcę(ów).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

6.      Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

b)     kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę
do występowania w obrocie prawnym (* KRS jeżeli dotyczy),

c)      wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 3,

d)     oświadczenie o spełnianiu warunków- załącznik nr 4

e)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5

f)       oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik nr 6

g)      wykaz dostaw – załącznik nr 7

h)     dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji tego typu dostaw (np. referencje)

7.      Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określona w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

8.      Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 5.

 9.      Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 14.08.2012 r. do godziny 10.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul . Trzebnickiej 1 w Punkcie Obsługi Interesanta.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

10.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Martyna Maślej tel. 71 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

Fax: 71/ 310 22 95

 

 

                                                                                  BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                           - mgr Sławomir Błażewski-

                                                                            …………………………………………..

                                                                                              (podpis  Kierownika  zamawiającego)

W załączeniu:

1.      Formularz oferty (78.4 KB)

2.      Opis przedmiotu zamówienia (53.2 KB)

3.     Wzór umowy (65.2 KB)

4.      Oświadczenie o spełnianiu warunków (34.7 KB)

5.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (46.3 KB)

6.      Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (34.1 KB)

7.      Wykaz dostaw (39.8 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-08-07 15:30:26
Czas publikacji: 2012-08-07 15:30:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak