ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.55.2012                                                            Oborniki Śląskie,  2012-08-13                                                                                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 1.    Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1
 55-120 Oborniki Śląskie

 

2.    Tytuł projektu:

Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)

Działanie  9.2 ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”.

 3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  do dnia 30 września 2012 r.

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) jedną jednostronną tablicę pamiątkową o wymiarach 110 cm wys. x 130 cm szer. wraz
z konstrukcją (stelaż metalowy) oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi
do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić 350 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji (metalowe wsporniki).

 

Zakres zamówienia obejmuje:

− zaprojektowanie tablicy pamiątkowej z blachy ocynkowanej, nadruku na folii I generacji, zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, (http://dolnyslask.pl/upload/RPO/szkolenia/100624_materialy_1a.pdf)

− zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących oraz stojaków,

− wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej, konstrukcji i słupków mocujących oraz stojaków,

− montaż tablicy pamiątkowej do konstrukcji mocujących,

− dostawę zmontowanej tablicy, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji inwestycji.

Tablica pamiątkowa powinna zawierać:

− zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

• logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

• herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk,

• logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WD pod adresem:  http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=550

− hasło promocyjne dla RPO WD: “Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska”,

− nazwę inwestycji,

− nazwę Beneficjenta,

− informację o współfinansowaniu projektu przez Unie Europejską w postaci:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Tablica pamiątkowa musi posiadać układ i strukturę powierzchniową zgodnie z załącznikiem nr 5

Uwaga* - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia.

Napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny, trwały i odporny na działanie warunków atmosferycznych. Kolor tablicy powinien kontrastować z napisami w celu zachowania czytelności. Nie można stosować wielobarwnych lub agresywnych kolorów tła dla tablicy.

 4.    Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

 5.    Kryteria oceny ofert:

1)    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

   Kryterium: cena - waga 100%

2)    Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                   Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                    Cena badana

6. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania, transportu, montażu.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 7.    Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać do dnia 30 września 2012 r.

 8.    Miejsce wykonania zamówienia:

Montaż tablicy pamiątkowej na terenie posesji przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 9.    Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy), (osobiście, pisemnie – listem, faxem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr:
Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-08-20 do godz. 10:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. Znak sprawy: ZPiPŚ.271.55.2012

10. Rozstrzygnięcie postępowania:

      Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej http://bip.oborniki-slaskie.pl i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

11.  Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

- Martyna Maślej, Tel. 71 310 35 19, wew. 420

   e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

- Katarzyna Jarczewska, Tel. 71 310 35 19, wew. 420
   e-mail: kasiajarczewska@onet.eu

                                                                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                           mgr Karol Kos

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (60.1 KB)

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków (59.6 KB)

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (71 KB)

Załącznik nr 4: Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (59.1 KB)

Załącznik nr 5: graficzne przedstawienie tablicy informacyjnej (340.9 KB)

 


Liczba odwiedzin : 703
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-08-13 12:32:48
Czas publikacji: 2012-08-13 12:32:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak