Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

Oborniki Śląskie: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie
jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie


Numer ogłoszenia: 179485 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie: 1) Szkoła Podstawowa w Pęgowie - Pęgów, ul. Główna 101; 2) Szkoła Podstawowa w Urazie - Uraz, ul. Wołowska 55; 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich - Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 33; 4) Szkoła Podstawowa w Osolinie - Osolin, ul. J. Piłsudskiego 5; 5) Budynek mieszkalny wielorodzinny - Wielka Lipa 40. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1, który powinien spełniać parametry techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach, pod względem parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska i posiadający następujące parametry: a) gęstość w temperaturze 150 C nie wyższa niż 860 kg/m3 b) zawartość siarki nie większa niż 0,20%/m/m c) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,60 MJ/kg d) temperatura zapłonu min. 560 C e) zawartość wody max. 200 mg/kg f) oraz inne określone w powyższej normie. Dostawy oleju opałowego w temperaturze rzeczywistej autocysterną wyposażoną w urządzenia do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego, będą realizowane pod podane wyżej adresy obiektów, na koszt i ryzyko dostawcy. Każdorazowa dostawa musi być opatrzona atestem jakości dostarczonego paliwa stwierdzającym, że olej opałowy odpowiada wymogom jakościowym Zamawiającego. Dostawy będą następowały w ciągu 48 godzin po złożeniu pisemnego zamówienia przesłanego faxem przez dyrektorów poszczególnych jednostek. Przewidywana ilość dostarczonego oleju w sezonie ogółem: 162 000 l. Wstępny harmonogram dostaw oleju opałowego zawiera załącznik nr 1 do oferty stanowiący załącznik do SIWZ. Podane w harmonogramie ilości są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którymi Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 30% wartości zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy 00/100 PLN).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załączonej do oferty koncesji
na obrót paliwami płynnymi.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacja w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 kompleksowych dostaw oleju opałowego w ilości co najmniej 100 000 litrów łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >WYKAZ DOSTAW<.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w tym dysponowaniem co najmniej dwoma, będącymi własnością Wykonawcy, pojazdami odpowiednimi do transportu oleju opałowego wyposażonymi w opatrzone świadectwami legalizacji urządzenia pomiarowe do pomiaru ilości paliwa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >WYKAZ SPRZĘTU<.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załączonej do oferty opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z terminem ważności min. do dnia realizacji niniejszego zamówienia, lub oświadczenie o przedłużeniu tej polisy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Sporządzony na załączniku do SIWZ wykaz sprzętu - będących własnością Wykonawcy pojazdów
odpowiednich do transportu oleju opałowego wyposażonych w opatrzone świadectwami legalizacji
urządzenia pomiarowe do pomiaru ilości paliwa, niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, c) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, d) zmiany ilości oleju opałowego, e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt b-d, o zakres tych zmian, f) zmiany ceny jednostkowej netto dostarczanego oleju opałowego w przypadku zmiany ceny wprowadzonej przez rafinerię.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.oborniki-slaskie.pl/.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2012 godzina 09:55, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1, pokój nr: Punkt obsługi interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (152.2 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (77.3 KB)

03 Załącznik nr 1 do oferty_Harmonogram dostaw oleju opałowego (25.9 KB)

04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (87.5 KB)

05 Załacznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków (40.4 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz dostaw (40.9 KB)

07 Załącznik nr 6_Wykaz sprzętu (48.9 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (52.8 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (39.9 KB)

 


Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-08-20 13:57:56
Czas publikacji: 2012-08-20 13:57:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak