Ogłoszenie przetargu na Budowę CENTRUM KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WRAZ Z REMIZĄ OSP W PĘGOWIE - ETAP II - ściany fundamentowe 

 

Ogłoszenie przetargu na Budowę CENTRUM KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WRAZ Z REMIZĄ OSP W PĘGOWIE - ETAP II - ściany fundamentowe 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa CENTRUM KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WRAZ Z REMIZĄ OSP W PĘGOWIE - ETAP II - ściany fundamentowe.

(  zamieszczone w BZP w dniu 01.10.2010 r., nr ogłoszenia: 271371-2010)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                     tel. (71) 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko -  podinspektor ds budownictwa                                         tel. ( 071)  310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa CENTRUM KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WRAZ Z REMIZĄ OSP W PĘGOWIE - ETAP II - ściany fundamentowe.

Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

Zakres robót: wg przedmiarów robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 3 obiektów podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będący przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości min. 350 000,00 zł.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączniku "Wykaz robót budowlanych".

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku "Wykaz osób".

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500.00 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 zł)

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi intetesantów do dnia 2010-10-18 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-10-01

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Paweł Misiorek-

 

 

 

Załączniki:

 

  1. SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona
  2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2_Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków
  5. Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych
  6. Załącznik nr 5_Wykaz osób
  7. Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  8. Załącznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  9. Załącznik nr 8_Przedmiary robót

 

 

Załączniki

4cf56957ed5a3_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 81.05k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_na_roboty_budowlane.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 148.89k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 81.05k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 88.63k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.84k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.29k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.35k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 54.79k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.38k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8_Przedmiary_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 59.82k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-10-04 12:46:32
Czas publikacji: 2010-10-04 12:46:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak