Ogłoszenie na dostawę paliwa stałego na potrzeby obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich w sezonie 2010/2011 

 

Ogłoszenie na dostawę paliwa stałego na potrzeby obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich w sezonie 2010/2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa paliwa stałego na potrzeby obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich w sezonie 2010/2011

(  zamieszczone w BZP w dniu 18.10.2010, nr ogłoszenia: 291031)

Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ul. Wąska 10,  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                  tel. (71) 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Lucyna Książewska -  podinspektor ds. wspólnot mieszkaniowych                     tel. (71) 310 32 45

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju sekretariat ZGM.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa paliwa stałego na potrzeby obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich w sezonie 2010/2011

Wspólny Słownik Zamówień: 09111210-5 - Węgiel kamienny

Zakres: wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 04.11.2010 do 30.09.2011

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 2 dostaw paliw stałych do co najmniej dwóch różnych odbiorców.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w  załączniku WYKAZ DOSTAW.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie danych zawartych w załączniku WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW i oświadczenia Wykonawcy oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, z których wynikało będzie prawo do dysponowania tymi osobami lub podmiotami.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł)

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt) za dostawę 180 ton miału węglowego

80%

2

Cena (koszt) za dostawę 23 ton węgla grubego

20%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat ZGM do dnia 2010-10-26 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-10-18

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 

-mgr inż. Jarosław Mróz-

 

Załączniki:

01.  SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

02.  Załącznik nr 1_druk ofertowy

03.  Załącznik nr 2_Wzór umowy

04.  Załącznik nr 1 do umowy

05.  Załącznik nr 2 do umowy

06.  Załącznik nr 3 do umowy

07.  Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków

08.  Załącznik nr 4_Wykaz dostaw

09.  Załącznik nr 5_Wykaz osób i podmiotów

10.  Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

11.  Załącznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

12. Załącznik nr 8_Opis przedmiotu zamówienia

 

 

Załączniki

4cf56a94e56fd_SIWZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 145.59k Format: .pdf Pobierz

4cf56a959ab8e_Zalacznik_nr_8_Opis.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.67k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 145.59k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_do_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 24.89k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_druk_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.73k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 106.03k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_do_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 30.16k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.2k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_do_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.98k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Wykaz.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.39k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wykaz.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.79k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.89k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.74k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8_Opis.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 631
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Mróz
Czas wytworzenia: 2010-10-18 17:58:45
Czas publikacji: 2010-10-18 17:58:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak