Ogłoszenie przetargu na Budowę placów zabaw dla trzech szkół na terenie gminy Oborniki Śląskie, w ramach programu RADOSNA SZKOŁA - ETAP I budowa nawierzchni bezpiecznych i montaż urządzeń zabawowych 

 

Ogłoszenie przetargu na Budowę placów zabaw dla trzech szkół na terenie gminy Oborniki Śląskie, w ramach programu RADOSNA SZKOŁA - ETAP I budowa nawierzchni bezpiecznych i montaż urządzeń zabawowych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa placów zabaw dla trzech szkół na terenie gminy Oborniki Śląskie, w ramach programu RADOSNA SZKOŁA - ETAP I budowa nawierzchni bezpiecznych i montaż urządzeń zabawowych.

(  zamieszczone w BZP w dniu 25-10-2010, nr ogłoszenia: 300357-2010)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych                                  tel. (71) 310 35 19 w. 437.

·       w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko -  podinspektor ds budownictwa                                          tel. ( 071)  310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa placów zabaw dla trzech szkół na terenie gminy Oborniki Śląskie, w ramach programu RADOSNA SZKOŁA - ETAP I budowa nawierzchni bezpiecznych i montaż urządzeń zabawowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

zakres robót wg projektów i przedmiarów robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-12-23

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 6 obiektów podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączniku "Wykaz robót budowlanych".

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku "Wykaz osób".

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł)

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2010-11-10 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2010-10-25

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

 

-mgr Paweł Misiorek-

 

Załączniki:

 

 1. SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona
 2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2_Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków
 5. Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych
 6. Załącznik nr 5_Wykaz osób
 7. Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 8. Załącznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 9. Załącznik nr 8_Przedmiary robót
 10. Załącznik nr 9_Specyfikacje techniczne
 11. Załącznik nr 10a_PB Osolin
 12. Załącznik nr 10b_PB Pęgów
 13. Załącznik nr 10c_PB Uraz

Odpowiedzi na zapytania:

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 26.10.2010

 

Załączniki

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 166.46k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_10a_PB_osolin.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 7.99M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_10b_PB_pegow.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.58M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_10c_PB_uraz.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.18M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 80.16k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 102.29k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.57k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.07k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.44k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczen.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 54.71k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pk.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.12k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8_Przedmiary_robot.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 89.77k Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_9_Specyfikacje_techniczne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 3.04M Format: .rar Pobierz

zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2010-10-27 10:05:00
Czas publikacji: 2010-10-27 10:05:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak