Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

 

 

 

img_HERB7.jpg

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

 

 

Zgodnie z art. 70b ust. 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika w przypadku nauki zawodu przy pełnym okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy wynosi 8.081 zł; natomiast w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika, przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku pracodawcy, po stwierdzeniu spełnienia określonych warunków.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór formularza nr 1 w załączeniu)

 2. Załączniki do wniosku (potwierdzone  za zgodność z oryginałem):

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego i pedagogicznego pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy

- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego

- kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza nr 2 w załączeniu) oraz kopie wszystkich zaświadczeń lub oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór formularza nr 3 w załączeniu)

 

Opłaty:

Bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1 budynek B.

Osoba odpowiedzialna:

Monika Wawrzak, inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 71 310 29 26; 71 310 35 19 wew. 451

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 232)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626)

4. Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Uwagi:

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Oborniki Śląskie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Obornik Śląskich, składając zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem (wzór formularza nr 4 w załączeniu)

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

 


Liczba odwiedzin : 862
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Wawrzak Monika
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzak
Czas wytworzenia: 2013-08-29 13:55:30
Czas publikacji: 2016-01-15 12:43:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak