Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Modernizację ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej NA GRZYBEK wraz z rewaloryzacją skweru Holteia 

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:
Modernizację ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej NA GRZYBEK wraz z rewaloryzacją skweru Holteia
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej NA GRZYBEK wraz z rewaloryzacją skweru Holteia
(zamieszczone w BZP w dniu 20-01-2011, nr ogłoszenia: 23225-2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ul. Trzebnicka 1,  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Monika  Wiszniowska - podinspektor ds. ochrony środowiska

tel. (071) 310 35 19 w. 434, 446

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej NA GRZYBEK wraz z rewaloryzacją skweru Holteia

Wspólny Słownik Zamówień: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

wg opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-05-16

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, obiektów podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będący przedmiotem zamówienia, w tym:

- wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 500,0 m2,

- wykonanie robót elektrycznych związanych z oświetleniem terenu o długości sieci min. 600 m,

- wykonanie prac ogrodniczych z nasadzeniami drzew i krzewów na powierzchni i w ilościach nie mniejszych jak w niniejszym postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączniku "Wykaz robót budowlanych".

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku "Wykaz osób".

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych do oferty stosownych dokumentów oraz oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-02-07 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-01-20

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

 1. SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (423.4 KB)

 2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (343.7 KB)

 3. Załącznik nr 2_Wzór umowy (349.7 KB)

 4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (305.7 KB)

 5. Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (314 KB)

 6. Załącznik nr 5_Wykaz osób (317.5 KB)

 7. Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (317.2 KB)

 8. Załącznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (305.2 KB)

 9. Załącznik nr 8_Przedmiar robót (113.7 KB)

 10. Załącznik nr 9a_Projekt budowlany-cz (1) (4.6 MB)

 11. Załącznik nr 9b_Projekt budowlany-cz (2) (5.9 MB)

 12. Załącznik nr 9c_Projekt budowlany-cz (3) (6.8 MB)

 13. Załącznik nr 10_Specyfikacje techniczne (1012 KB)

 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. terminu wnoszenia wadium (41 KB)

 

Załączniki

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_dot._terminu_wnoszenia_wadium.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.02k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 423.36k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_10_Specyfikacje_techniczne.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1011.96k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 343.7k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 349.72k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 305.72k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 314.01k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 317.51k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 317.24k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 305.19k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 113.7k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_9a_Projekt_budowlany-cz_1.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 4.63M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_9b_Projekt_budowlany-cz_2.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 5.9M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_9c_Projekt_budowlany-cz_3.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.77M Format: .rar Pobierz

Liczba odwiedzin : 609
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-01-24 12:16:53
Czas publikacji: 2011-01-24 12:16:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak