Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2011. 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2011.

 

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

Znak sprawy: IROŚ-271-2/2011                                                  Oborniki Śląskie, 2011-01-31

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2011.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku

2011. Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu wykonawcę, który zaoferuje

najniższą cenę za 1 cm2 ogłoszenia ramkowego.

CPV: 79342000-3

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

III Przygotowanie oferty

 

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-02-10 do godz. 15:30.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2011.. Znak sprawy: IROŚ-271-2/2011”

 

IV Kontakt z wykonawcą

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Romana Obrocka - podinspektor ds. promocji tel. (071) 310 35 19

e-mail oborniki@oborniki-slaskie.pl

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

 01 Zapytanie ofertowe_internet (47 KB)

 02 Formularz ofertowy (38.9 KB)

 03 Oświadczenie o spełnianiu warunków (43.5 KB)

 04 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (54.9 KB)

 05 Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (43 KB)

 06 Wzór umowy (42.3 KB)

 

Załączniki

01_Zapytanie_ofertowe_internet.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.03k Format: .pdf Pobierz

02_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.92k Format: .pdf Pobierz

03_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.49k Format: .pdf Pobierz

04_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 54.89k Format: .pdf Pobierz

05_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.96k Format: .pdf Pobierz

06_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.27k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-02-01 13:06:06
Czas publikacji: 2011-02-01 13:06:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak