Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie folderów, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich". 

 

 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie folderów, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich". 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

Znak sprawy: IROŚ.271.3.2011                                                  Oborniki Śląskie, 2011-02-15

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie folderów, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich".

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Foldery - opracowanie graficzne, skład, projekt i wydruk Folderów o formacie A4 - łamane na trzy

Druk dwustronny na papierze kreda połysk 150 gram.

Kolor - fullkolor, dwustronnie

Ilość  szt. 1 000

Dostawa: siedziba zamawiającego

 

Obowiązki wykonawcy:

 

1) Folder musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne (aktualnych na dzień realizacji zamówienia):

a) zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

- logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

- herb Województwa Dolnośląskiego,

- logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

b) hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska,

c) nazwę inwestycji,

d) informację o całkowitej wartości projektu oraz o wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej,

e) nazwę Beneficjenta,

f) informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"

g) informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł tj. z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

 

Układ tekstowy i wizualny folderów będących przedmiotem zapytania musi zawierać wszystkie wymagane elementy i być zgodny z wytycznym i zasadami zawartymi w następujących dokumentach:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji - wersja z 5 października 2007 r.

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 zatwierdzona przez Komisję Europejską wraz załącznikiem

Księga identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności (załącznik nr 1 do Strategii komunikacji)

Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Poradnik dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10 (wersja aktualna na dzień sporządzenia przedmiotu zamówienia)

 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury.

 

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca przez zamawiającego, w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna być przedstawiona jako wartość Brutto (z VAT) oraz wartość Netto (bez VAT). W przypadku zastosowania obniżonej wartości podatku VAT należy podać podstawę prawną. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

CPV: 22140000-3

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

III Przygotowanie oferty

 

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-02-22 do godz. 15:30.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Wykonanie folderów, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich".. Znak sprawy: IROŚ.271.3.2011”

 

IV Kontakt z wykonawcą

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

  Katarzyna Jarczewska -  tel. (71) 310 35 19 w. 420 e-mail

 

 

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 

Załączniki:

  1.  Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (46.6 KB)
  2.  Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (42.5 KB)
  3.  Załącznik nr 3_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (42 KB)
 

Załączniki

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.63k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.54k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.01k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 611
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-02-15 10:58:35
Czas publikacji: 2011-02-15 10:58:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak