Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie tablic, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich". 

 

 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie tablic, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich".
 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

Znak sprawy: IROŚ.271.4.2011                                                  Oborniki Śląskie, 2011-02-28

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie tablic, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "Na Grzybek" w Obornikach Śląskich".

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic informacyjnej i promocyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

I) Określenie przedmiotu oraz wielkość zamówienia:

1. Tablica informacyjna, jednostronna o wymiarach 25 cm wysokości x 30 cm szerokości przystosowane do montażu na zewnątrz budynku, wykonane z płyty DIBOND składającej się z dwóch lakierowanych płyt aluminiowych, połączonych warstwą polietylenu niskiej gęstości - 1 sztuka.

2. Tablica promocyjna, jednostronna o wymiarach 25 cm wysokości x 30 cm szerokości przystosowane do montażu na zewnątrz budynku, wykonane z płyty DIBOND składającej się z dwóch lakierowanych płyt aluminiowych, połączonych warstwą polietylenu niskiej gęstości - 1 sztuka.

Wszystkie projekty przed wykonaniem muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego (pismo lub e-mail). Zamawiający dostarczy niezbędne informacje do przygotowania projektów tablic.

II) Obowiązki wykonawcy:

1) Tablica musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne (aktualnych na dzień realizacji zamówienia):

a) zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

- logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

- herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD),

- logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

b) hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska,

c) nazwę inwestycji,

d) informację o całkowitej wartości projektu oraz o wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej,

e) nazwę Beneficjenta,

f) informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"

g) informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł tj. z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

Tablice należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WD, zawartymi pod adresem: http://dolnyslask.pl/upload/RPO/11_informacja_i_promocja/100121_zasady_wizualizacji_NSS.pdf

2) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury.

3) Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

kryterium: cena - waga 100% 

 

Opis sposobu obliczania ceny:

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca przez zamawiającego, w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna być przedstawiona jako wartość Brutto (z VAT) oraz wartość Netto (bez VAT). W przypadku zastosowania obniżonej wartości podatku VAT należy podać podstawę prawną. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza.

Sposób udzielenia zamówienia: zlecenie

Ocenie podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu.

 

CPV: 79340000-9

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

III Przygotowanie oferty

 

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-03-07 do godz. 15:30.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Wykonanie tablic, w ramach zadania pn. "Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "Na Grzybek" w Obornikach Śląskich".. Znak sprawy: IROŚ.271.4.2011”

 

IV Kontakt z wykonawcą

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

  Katarzyna Jarczewska -  tel. (71) 310 35 19 w. 420 e-mail

 

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚL.

-mgr Adam Stocki-

 

 

 Załączniki:

 1. Załącznik nr 1_Formularz oferty (46.4 KB)

 2. Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (40.1 KB)

 3. Załącznik nr 3_Oświadczenie, że w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości (39.8 KB)

 

 

Załączniki

Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.44k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.12k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie__ze_w_stosunku_do_Firmy_nie_otwarto_likwidacji_oraz_nie_ogloszono_upadlosci.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.82k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 600
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-02-28 13:20:48
Czas publikacji: 2011-02-28 13:20:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak