Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Remont dachu na budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: Remont dachu na budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich

 

                                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: Remont dachu na budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich

(  zamieszczone w BZP w dniu 04-03-2011, nr ogłoszenia: 72981-2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

 • w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko -  podinspektor ds budownictwa

tel. ( 071)  310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont dachu na budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich

Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

wg opisu przedmiotu zamówienia oraz przedmiaru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 11-04-2011 r. do 29-07-2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, robót dekarskich podobnych co do zakresu i technologii jak w niniejszym postępowaniu na powierzchni połaci co najmniej 1500 m2 łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku "Wykaz robót budowlanych".

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku "Wykaz osób".

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 zł (słownie:  cztery tysiące 00/100 zł)

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-03-22 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-03-04

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                                                                  -mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 

 

Załączniki:

 1.  SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (148.9 KB)
 2.  Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (75.6 KB)
 3.  Załącznik nr 2_Wzór umowy (93.4 KB)
 4.  Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (34 KB)
 5.  Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.5 KB)
 6.  Załącznik nr 5_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (33.5 KB)
 7.  Załącznik nr 6_Wykaz robót budowlanych (49.2 KB)
 8.  Załącznik nr 7_Wykaz osób (50.5 KB)
 9.  Załącznik nr 8_Przedmiar robót (56.2 KB)
 

Załączniki

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 148.93k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.58k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 93.38k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.99k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.48k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.47k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.21k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.55k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 56.22k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 648
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-03-04 10:20:13
Czas publikacji: 2011-03-04 10:20:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak