Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną oraz remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową, na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną
 oraz remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową, na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie
 

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną oraz remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową, na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie

(  zamieszczone w BZP w dniu 18/03/2011, nr ogłoszenia: 89845)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną oraz remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową, na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

CZĘŚĆ I: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na masę polegający na:

1) wycięciu krawędzi nawierzchni, z oczyszczeniem, wywiezieniem i utylizowaniem urobku,

2) wbudowaniu masy mineralno-asfaltowej z uprzednim przygotowaniem krawędzi ubytków emulsją asfaltową.

Szacowana powierzchnia - około 1500 m2. - może ulec zmianie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego w roku 2011, w terminie: od 11 kwietnia 2011r. do 29 października 2011r.

Średnia głębokość ubytków: min. 4-6 cm.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

CZĘŚĆ II: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową polegający na :

1) oczyszczeniu dziury,

2) skropieniu emulsją i wypełnieniu ubytku grysami otoczonymi emulsją asfaltową.

Szacowana powierzchnia - około 3000 m2  - może ulec zmianie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego w roku 2011, w terminie: od 11 kwietnia 2011r. do 29 października 2011r.

Średnia głębokość ubytków: min. 1-3 cm.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 11 kwietnia 2011r. do 29 października 2011r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, robót podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia, w tym:

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na masę o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2000,0 m2,

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1000,0 m2,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączniku "Wykaz robót budowlanych".

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku "Wykaz osób".

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500.00 zł (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-04-04 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-03-18

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

  1.  SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (155.2 KB)
  2.  Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (91.2 KB)
  3.  Załącznik nr 2_Wzór umowy (105 KB)
  4.  Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.8 KB)
  5.  Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.5 KB)
  6.  Załącznik nr 5_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (33.3 KB)
  7.  Załącznik nr 6_Wykaz robót budowlanych (49.3 KB)
  8.  Załącznik nr 7_Wykaz osób (49.9 KB)
 

Załączniki

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 155.21k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 91.24k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 104.95k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.8k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.51k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.31k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.3k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.92k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 645
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-03-21 13:12:20
Czas publikacji: 2011-03-21 13:12:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak