OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ PODCZAS Dni Obornik Śląskich 2011 „Smak Regionalny i Tradycyjny” dzień 28 maja 2011 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI

GASTRONOMICZNEJ PODCZAS

Dni Obornik Śląskich  2011 „Smak Regionalny i Tradycyjny”

dzień 28 maja 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI
GASTRONOMICZNEJ PODCZAS
Dni Obornik Śląskich  2011 „Smak Regionalny i Tradycyjny”
dzień 28 maja 2011 r.
Baw się razem z nami!


1. ORGANIZATOR
Gmina Oborniki Śląskie
Adres: ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
tel.  71 310 35 19, faks: 71 310 22 95, oborniki@oborniki-slaskie.pl
www.oborniki-slaskie.pl

2. ZAKRES I MIEJSCE OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej 28 maja 2011, w czasie trwania imprezy plenerowej,  w sposób zapewniający sprawną obsługę gości.
W zakres obsługi wchodzi:
1) Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy) w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej niż  0,5 l.
2) Przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnych z plenerowym charakterem imprezy.
3) Sprzedaż napojów bezalkoholowych.
4) Sprzedaż lodów i słodyczy.
5) Wyłączność nie obejmuje drobnego handlu spożywczego, typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, itp. oraz stoiska „Produkt Tradycyjny i Regionalny”
6) Zapewnienie wyposażenia:
* miejsc konsumpcyjnych w ilości nie mniejszej niż na 600 osób (stoły, ławy z siedziskami pod parasolami);  
*oddzielnego namiotu  przygotowanego do obsługi gastronomicznej gości honorowych, 30-40 miejsc siedzących;
* namiotu, minimum 12 x 4 m do ekspozycji „Produkt regionalny i tradycyjny” z długimi stołami do ekspozycji i ławami do siedzenia po jednej stronie stołu
7) Utrzymanie porządku i czystości w obrębie działania usługi gastronomicznej, w tym uprzątniecie po zakończeniu imprezy – nie później niż do godz. 12.00 w dniu 29 maja 2011 r.
Miejsce obsługi : teren  pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Powstańców Wielkopolskich, Zieloną - umownie zwanym „łemblej”.
Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca  otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną  odpowiedzialność i ryzyko.

3. WYBÓR OFERT
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą powiadomiony zostanie o tym fakcie telefonicznie i zaproszony do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator zaproponuje  zawarcie umowy kolejnemu Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
4.2 Kryteria oceny ofert:
● Cena oferty:  1 – 6 pkt.
● Zawartość  menu:  1 – 5 pkt.
● Cena podstawowego pakietu żywieniowego - kiełbaska z grilla (lub bigos) + pieczywo + ½ l piwa (wymiennie napój):  1 – 3 pkt.
● Cena stołu biesiadnego  dla oficjalnych gości, ok. 80 osób: 1 – 3 pkt.
Najwyższa możliwa ocena – 17 pkt.
Podana cena ma być ceną brutto zawierającą VAT zgodnie z aktualnymi przepisami
4.3 Termin i miejsce składania ofert : 20 kwietnia 2011 r., do godz. 15.30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera brana jest pod uwagę data i godzina jej dostarczenia do siedziby Organizatora.
4.4 Termin rozstrzygnięcia ofert :  do dnia 29 kwietnia 2011 r.
4.5 Termin związania ofertą:  do dnia 29 maja 2011 r.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1 Oferta musi być  złożona Organizatorowi w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert  na obsługę gastronomiczną  - „Święto Gminy Oborniki Śląskie 2011”. Ofertę można składać  osobiście lub za pośrednictwem poczty.
5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być wypełniona komputerowo w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ  NA OFERTĘ
a) Formularz oferty.
b) Propozycja menu: osobno dla konsumentów, osobno dla stołu biesiadnego
c) Parafowany projekt umowy, na każdej stronie
d) Aktualna decyzja o wpisie  zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
e) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 Formularz oferty (42.4 KB)

 Wzór umowy (42.5 KB)

Sławomir Błażewski
Burmistrz Obornik Śląskich
Oborniki Śląskie, 29.03.2011 r.

 

Załączniki

catering_dni_obornik_konkurs.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.21k Format: .rtf Pobierz

catering_dni_obornik_oferta.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.44k Format: .rtf Pobierz

catering_dni_obornik_wzor_umowy.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.5k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2011-03-29 14:48:03
Czas publikacji: 2011-03-29 14:48:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak