Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Obornikach Śląskich 

 

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Obornikach Śląskich
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Obornikach Śląskich

(  zamieszczone w BZP w dniu 15.04.2011 r., nr ogłoszenia: 116997-2011)

 

 

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IROŚ

tel. (071) 310 35 19 w. 445

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Obornikach Śląskich

Wspólny Słownik Zamówień: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

Przedmiot zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2010 r. do 31.03.2014 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, usług zarządzania nieruchomościami o powierzchni zbliżonej lub większej i charakterze podobnym do nieruchomości będącej przedmiotem postępowania, poparte referencjami właścicieli tych nieruchomości. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych w załączniku WYKAZ USŁUG oraz załączonych referencji.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednią licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 działu V Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), będąca osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą o odpowiednim profilu i występującą w tym postępowaniu, lub osobą fizyczną, zatrudnioną na umowę o pracę w firmie Wykonawcy występującego w tym postępowaniu, z okresem zatrudnienia min. 3 lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy,  informacji zawartych w załączniku WYKAZ OSÓB oraz załączonych do oferty dokumentów wymienionych w punkcie 7 SIWZ.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt) za 1 miesiąc prowadzenia usługi

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-04-27 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-04-15

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki: 

 1. SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (153.1 KB)

 2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (75.1 KB)

 3. Załącznik nr 2_Wzór umowy (69.1 KB)

 4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (39.4 KB)

 5. Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (50.9 KB)

 6. Załącznik nr 5_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (38.8 KB)

 7. Załącznik nr 6_Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie (50.2 KB)

 8. Załącznik nr 7_Wykaz wykonanych dostaw lub usług (54.3 KB)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

1)  zapytanie_1-odpowiedzi (40.3 KB)

 

Załączniki

SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 153.13k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.14k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.1k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.37k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.88k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.85k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob_i_podmiotow_wykonujacych_zamowienie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.18k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Wykaz_wykonanych_dostaw_lub_uslug.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 54.29k Format: .pdf Pobierz

zapytanie_1-odpowiedzi.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.26k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 612
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-04-18 09:12:38
Czas publikacji: 2011-04-18 09:12:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak