Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie 

 

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie

(  zamieszczone w BZP w dniu 11.05.2011, nr ogłoszenia: 135213-2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Józef Wnęk - inspektor ds rozwoju obszarów wiejskich i melioracji

tel. (71) 310 35 19 w.434

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl/public/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

Zakres robót: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-08-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, obiektów podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będący przedmiotem zamówienia, w tym:

- wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z z tłucznia kamiennego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 500,0 m2,

- wykonanie prac ogrodniczych z nasadzeniami drzew i krzewów na powierzchni i w ilościach nie mniejszych jak w niniejszym postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączniku -Wykaz robót budowlanych-.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000.00 zł (słownie:  dziewięć tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-05-26 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-05-11

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

 1. SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (184.5 KB)

 2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (107.1 KB)

 3. Załącznik nr 2_Wzór umowy (130.2 KB)

 4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (69.5 KB)

 5. Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (78.4 KB)

 6. Załącznik nr 5_Wykaz osób (79.4 KB)

 7. Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (79.5 KB)

 8. Załącznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (69 KB)

 9. Załącznik nr 8a_Projekt budowlany cz.I (8.6 MB)

 10. Załącznik nr 8b_projekt budowlany cz.II (6.9 MB)

 11. Załącznik nr 9_Przedmiar robót (89.4 KB)

 12. Załącznik nr 10_Specyfikacja wykonania i odbioru robót (1.2 MB)

13. Zestaw znaków logo Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie (39 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedzi zap.1_internet (61.5 KB)

2. odpowiedzi na zap.2 (58.8 KB)

2. odpowiedzi zap.2_internet (58.8 KB)

 

Załączniki

SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 184.45k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 107.06k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 130.24k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 78.41k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.53k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.52k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.36k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.97k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8a_Projekt_budowlany_cz.I.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 8.61M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_8b_projekt_budowlany_cz.II.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.93M Format: .rar Pobierz

Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 89.44k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_10_Specyfikacja_wykonania_i_odbioru_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi_zap.1_internet.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.46k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi_zap.2_internet.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 58.78k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 679
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-05-12 08:50:50
Czas publikacji: 2011-05-12 08:50:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak