Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na przygotowaniu oceny możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego oraz usług polegających na zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatków od towarów i usług oraz doradztwie w zakresie przedmiotowego zastępstwa procesowego.  

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA:
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na przygotowaniu oceny możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego oraz usług polegających na zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatków od towarów i usług oraz doradztwie w zakresie przedmiotowego zastępstwa procesowego.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na przygotowaniu oceny możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego oraz usług polegających na zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatków od towarów i usług oraz doradztwie w zakresie przedmiotowego zastępstwa procesowego.

(  zamieszczone w BZP w dniu 27-05-2011, nr ogłoszenia: 149973-2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Joanna Tomankiewicz - radca prawny tel. (71) 310 35 19

2

  Czesława Grech - z-ca kierownika wydziału finansowego tel. (71) 310 35 19

Tryb zamówienia: przetarg ograniczony

Przedmiot zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na przygotowaniu oceny możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego oraz usług polegających na zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatków od towarów i usług oraz doradztwie w zakresie przedmiotowego zastępstwa procesowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

I Faza wstępna

- przegląd podstawowych obszarów działalności Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych, które mogą przyczynić się do optymalizacji rozliczeń  podatku VAT przez Zamawiającego

- opracowanie, po zakończeni przeglądu wstępnego, raportu zawierającego ocenę istniejącego  stanu rozliczeń VAT oraz rekomendacje wykonawcy 

Raport  będzie zawierał następujące zagadnienia:

a) Prezentacja możliwych obszarów optymalizacji rozliczeń VAT dokonanych przez Zamawiającego,

b) Wstępne oszacowanie możliwej do odzyskania przez Zamawiającego kwoty VAT,

c) Oszacowanie prawdopodobieństwa skutecznej implementacji proponowanych rozwiązań optymalizacyjnych,

d) Oszacowanie, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, poziomu ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych rozwiązań optymalizacyjnych,

e) Rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań  zmierzających do implementacji rozwiązań optymalizacji

f)  Rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań  zmierzających do zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych i zaimplementowanych rozwiązań optymalizacyjnych.,

 

II Faza optymalizacyjna

Podjęcie działań zmierzających do zrealizowania oszczędności we wskazanych w raporcie obszarach rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego, to jest do odzyskania kwot podatku VAT w drodze postępowania podatkowego lub sądowo - administracyjnego

Działania te będą polegały w szczególności na:

- przygotowaniu korekt przeszłych rozliczeń VAT oraz przygotowaniu bieżących i przyszłych rozliczeń VAT,

- przygotowaniu wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,

- reprezentowaniu na podstawie udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa, w postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego lub postępowaniu o stwierdzeniu nadpłaty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,

- reprezentowanie Zamawiającego  przed organami podatkowymi oraz sądami  administracyjnymi  w celu obrony  stanowiska zamawiającego bezpośrednio wynikającego ze złożonych wniosków dotyczących rozliczeń podatków VAT oraz związanych z wdrożeniem rekomendacji Wykonawcy

 

Uwagi końcowe

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zdarzenia i transakcje Zamawiającego, które :

- miały miejsce w przeszłości,

- są dokonywane obecnie,

- będą realizowane w budżecie obecnym oraz przyszłym,

- inne przyszłe zdarzenia ,  o ile takie żądanie zgłosi Zamawiający w trakcie trwania umowy na realizacje przedmiotowej umowy

2) Zamówienie zostanie udzielone na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy na świadczenie usługi lub do wyczerpania kwoty prowizji należnej wykonawcy za wykonanie usługi w wysokości 350.000,00

3) Zastosowanie wskazanych przez Wykonawcę rozwiązań w ramach fazy optymalizacyjnej będzie każdorazowo wymagało zgody Zamawiającego. Zamawiający może podjąć decyzję o :

a) Pełnej akceptacji rekomendacji Wykonawcy

b) Akceptacji jedynie wybranych rekomendacji

c) Zawieszeniu realizacji fazy optymalizacyjnej

d) Rezygnacji z realizacji fazy optymalizacyjnej

4) W sytuacji określonej w pkt 3 lit. d umowa ulega rozwiązaniu . Rozliczenie  za wykonaną pracę zostanie obliczone proporcjonalnie do czasu pracy przyjmując stawkę godzinowa 150,00 zł netto.

Wspólny Słownik Zamówień: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności zrealizowali lub są w trakcie realizacji w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, na rzecz podmiotu będącego jednostką samorządu terytorialnego przynajmniej dwóch  umów, których zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz referencji wystawionych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rzecz których były lub są wykonywane usługi.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym przynajmniej jedną posiadającą tytuł zawodowy doradcy podatkowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz zaświadczenia o wpisie na listę doradców podatkowych.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentach:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3

Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

4

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wpis na listę doradców podatkowych.

5

Opłacona polisa

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2

Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

Ocenę łączną wniosku stanowi suma punktów uzyskanych w trakcie badania wniosku przez Zamawiającego w niżej wymieniony sposób: za wykonane lub wykonywane usługi o złożoności zbliżonej do zakresu przedmiotu zamówienia, polegające na zrealizowaniu lub realizowaniu na rzecz podmiotu będącego jednostką samorządu terytorialnego przynajmniej dwóch umów, których zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia - Wykonawca otrzyma 1 punkt; za większą liczbę wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca otrzyma - 2 punkty. Ponadto ocena spełnienia pozostałych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000.00 zł (słownie:  osiem tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

100 %

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać siedziba zamawiającego (Punkt obsługi interesantów) do dnia 2011-06-07 do godz. 10:00.

Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl/public/

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-05-27

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (30.5 KB)

2. Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu warunków (40.6 KB)

3. Załącznik nr 2_Wykaz wykonanych usług (47.2 KB)

4. Załącznik nr 3_Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie (41.5 KB)

5. Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (51.8 KB)

6. Załącznik nr 5_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (40.1 KB)

 

 

 

Załączniki

1._Formularz_wniosku_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_przetargu_ograniczonym.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

2._Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.58k Format: .pdf Pobierz

3._Zalacznik_nr_2_Wykaz_wykonanych_uslug.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.23k Format: .pdf Pobierz

4._Zalacznik_nr_3_Wykaz_osob_i_podmiotow_wykonujacych_zamowienie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.52k Format: .pdf Pobierz

5._Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.83k Format: .pdf Pobierz

6._Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.05k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 612
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-05-27 12:48:57
Czas publikacji: 2011-05-27 12:48:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak