Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawa niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: Dostawa niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

(  zamieszczone w BZP w dniu07.06.2011 r., nr ogłoszenia:158281-2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl/public/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

CZĘŚĆ I.: Dostawa niesortu granitowego, z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminne drogi gruntowe.

Wspólny Słownik Zamówień: 44900000-9 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek

CZĘŚĆ II.: Dostawa gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminne drogi gruntowe.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 44900000-9 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek

CZĘŚĆ III.: Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 44113620-7 - Asfalt

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-10-29

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, robót podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia, w tym:

- dostawa min. 500 Mg niesortu granitowego dla zadania częściowego nr 1,

- dostawa min. 500 Mg gruzu betonowo-ceglanego dla zadania częściowego nr 2,

- dostawa min. 500 Mg frezowany asfaltowej dla zadania częściowego nr 3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku -Wykaz dostaw- popartych referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w tym dysponowanie co najmniej:

- 2 samochody samowyładowcze o nośności min. 25 Mg dla odpowiednio zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku -Wykaz sprzętu-.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-06-20 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-06-07

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

1. SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona  (150.5 KB)

2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy_dostawa (86.9 KB)

3. Załącznik nr 2_Wzór umowy (90.3 KB)

4. Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (38.1 KB)

5. Załącznik nr 4_Wykaz sprzętu (47.3 KB)

6. Załącznik nr 5_Wykaz dostaw (48.1 KB)

7. Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48.8 KB)

8. Załącznik nr 7_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (37.6 KB)

 

Załączniki

1._SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona__pakiety_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 150.5k Format: .pdf Pobierz

2._Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_dostawa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 86.89k Format: .pdf Pobierz

5._Zalacznik_nr_4_Wykaz_sprzetu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.29k Format: .pdf Pobierz

6._Zalacznik_nr_5_Wykaz_dostaw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.15k Format: .pdf Pobierz

4._Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.08k Format: .pdf Pobierz

7._Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.84k Format: .pdf Pobierz

8._Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.56k Format: .pdf Pobierz

3._Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.32k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-06-07 12:15:26
Czas publikacji: 2011-06-07 12:15:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak