Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie 

 

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie.

 

(  zamieszczone w BZP w dniu 15.07.2011 r., nr ogłoszenia: 194741-2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Martyna Maślej -  pracownik administracyjny

tel. (71) 310 35 19 w. 420, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marta Michalkiewicz-  Dyrektor Gimnazjum w Pęgowie

tel. (071) 310 70 16, e-mail: gimpegow1@wp.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oborniki-slaskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego w pokoju 24.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie.

 Wspólny Słownik Zamówień:

 

39150000-8 – różne meble i wyposażenie

39100000-3 meble,

39130000-2 meble biurowe,

39153000-9 meble konferencyjne,

39516100-3 meble tapicerowane,

39111100-4 siedziska obrotowe,

39112000-0 krzesła,

39131000-9 regały biurowe,

39131100-0 regały archiwalne

39132100-7 szafy na akta,

39141300-5 szafy,

39150000-8 różne meble i wyposażenie,

39113000-7 różne siedziska i krzesła.

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-08-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonali, tj. zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na dostawie mebli, do co najmniej dwóch różnych odbiorców.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w  załączniku WYKAZ DOSTAW oraz załączonych referencji o ich należytym wykonaniu, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000.00 zł (słownie:  trzy tysiące  00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium

Waga

1

Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia

100%
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-07-25 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-15

 

 BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki: 

1. SIWZ (163.6 KB)

2. Formularz ofertowy (72.8 KB)

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków (40.3 KB)

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (51.1 KB)

5. Aktualny odpis lub oświadczenie (39.8 KB)

6. Wzór umowy (73.2 KB)

7. Wykaz wykonanych dostaw lub usług (55.4 KB)

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (382.1 KB)

 


Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2011-07-15 16:08:11
Czas publikacji: 2011-07-15 16:08:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak