Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi Uraz - Plac Wolności 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi Uraz - Plac Wolności
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi Uraz - Plac Wolności

(  zamieszczone w BZP w dniu 21.07.2011, nr ogłoszenia: 198595 - 2011)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl/public/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi Uraz - Plac Wolności

Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2 - Roboty drogowe

Zakres robót: wg przedmiarów robót, projektu budowlanego i opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-04-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, obiektów podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będący przedmiotem zamówienia, w tym:

- wykonaie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki kamiennej granitowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 500,0 m2,

- wykonaie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z brukowca o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 100,0 m2,

- wykonanie robót elektrycznych związanych z oświetleniem terenu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączniku "Wykaz robót budowlanych".

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku "Wykaz osób".

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2011-08-08 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-21

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (186 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (107.1 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (123.9 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (68.2 KB)

05 Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (81.7 KB)

06 Załącznik nr 5_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (67.7 KB)

07 Załącznik nr 6_Wykaz osób (79.2 KB)

08 Załącznik nr 7_Wykaz robót budowlanych (77.1 KB)

09 Załącznik nr 8_Przedmiary (126.5 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekt-cz.I (7.8 MB)

11 Załącznik nr 10_Projekt cz.II (6.1 MB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 186.03k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 107.11k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 123.94k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.23k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 81.66k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.69k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.25k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 77.13k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Przedmiary.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 126.52k Format: .rar Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekt-cz.I.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 7.82M Format: .rar Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_cz.II.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.14M Format: .rar Pobierz

Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-07-21 10:42:43
Czas publikacji: 2011-07-21 10:42:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak